Транснаціональні корпорації - конспект - Международные отношения, Рефераты из Международные отношения
Guzeev_anton
Guzeev_anton11 июня 2013 г.

Транснаціональні корпорації - конспект - Международные отношения, Рефераты из Международные отношения

PDF (635 KB)
56 страница
1Количество скачиваний
798Количество просмотров
Описание
Samara State University of Economics . Конспект лекций по предмету Международные отношения. На рубежі XX – XXI ст. транснаціональним корпораціям (ТНК) приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу ...
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 страница / 56

Это только предварительный просмотр

3 страница на 56 страницах

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 страница на 56 страницах

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 страница на 56 страницах

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 страница на 56 страницах

Скачать документ
Ethan Frome

Міністерство освіти і науки України

Волинський державний університет імені Лесі Українки

Факультет міжнародних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин

Транснаціональні корпорації та їх роль у сучасних міжнародних

економічних відносинах (курсова робота)

Виконала: студентка 33 групи Кравченко Жанна Володимирівна

Науковий керівник: доц., к.е.н. Сищук Андрій Артемович

Луцьк – 2001

2

ЗМІСТ

Вступ 3

РОЗДІЛ І Теоретичні основи ТНК 4

1.1. Суть, поняття, історія розвитку ТНК 4

1.2. Фактори розміщення і причини виникнення ТНК 7

1.3. Структура і типи ТНК 10

РОЗДІЛ ІІ Особливості розвитку ТНК в сучасних міжнародних відносинах 12

2.1. В п л и в Н Т Р н а ТНК 12

2.2. Значення ТНК в міжнародних економічних відносинах 14

2.3. Прямі іноземні інвестиції і ТНК 20

2.4. Фінансові і валютно-кредитні аспекти функціонування ТНК 22

2.5. Е к с п а н с іо н іс т ична д ія л ь н іс т ь ТНК 24

РОЗДІЛ ІІІ Правове регулювання діяльності ТНК 28

2

3.1. В з а єм о в ід н о с и н и ТНК і д е р ж а в и 28

3.2. Міжнародно-правове регулювання ТНК 31

В исновок 34

Література 36

Додатки 38

2

ВСТУП

На рубежі XX – XXI ст. транснаціональним корпораціям (ТНК) приділяється багато уваги. Сьогодні немає жодного значного процесу в світовій економіці, що відбувався б без участі ТНК. Вони приймають як пряму, так і опосередковану участь у світових економічних, а також політичних процесах. Хоча ТНК здійснюють свою діяльність у системі світового господарства, їх вплив поширюються і на політичну сферу, що дозволяє розглядати ТНК поряд із державами і міжнародними організаціями.

Загалом дослідження даної теми у різних дослідників є досить суперечливим і неоднозначним, тому феномен ТНК і досі є дискусійним питанням як у спеціалістів, що займаються дослідженням сучасних міжнародних відносин, так і у керівників держав, а також і у політичних діячів.

Об’єктом дослідження курсової роботи виступають ТНК, оскільки вони відіграють одне з панівних положень у світовій економічній системі. Ще на стадії виникнення ТНК стали об’єктом бурхливих економічних дискусій, а на сучасному етапі розвитку міжнародних економічних відносин вони займають панівне положення загалом завдяки своїй економічній могутності.

Метою даної курсової роботи є вивчення ТНК як суб’єкта світового економічного процесу, що зумовлений рядом як економічних, так і політичних факторів.

Предметом дослідження є специфіка функціонування, особливості діяльності ТНК у міжнародних відносинах, а також тенденції розвитку і їх вплив на світові економічні процеси.

Виходячи з мети курсової роботи сформовані наступні завдання: дослідити передумови виникнення і фактори розміщення, структуру і типи ТНК; проаналізувати вплив науково-технічної революції на їх діяльність; охарактеризувати ТНК у різних аспектах, насамперед у фінансовій, валютно-кредитній, інвестиційній, технологічній сферах, а також провести дослідження щодо впливу ТНК на окремі країни.

Завдання курсової роботи зумовили її структуру. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, списку літератури і додатків.

При написанні курсової роботи використовувались такі методи як економіко-математичний, порівняльний, системно-структурний, статистичний.

Курсова робота може бути використана при підготовці до практичних і семінарських занять з таких дисциплін як “Міжнародні економічні відносини”, “Зовнішня політика”, а також в економічних науках.

2

РОЗДІЛ І Теоретичні основи ТНК

1.1. Суть, поняття, історія розвитку ТНК Н е з в а ж а ю ч и н а загальновизначеність в е л и ч е з н о ї

р о л і і з н а ч е н н я Т Н К у с в іт і, в ід с у т н я єд н іс т ь у в и з н а ч е н н і с а м о г о п о н я т т я Т Н К і к р и т е р іїв їх н ього в и д іл е н н я . Т у т іс н у ю т ь р із н о м а н іт н і п ід х о д и .

О с к іл ь к и з м о м е н т у с в о г о в и н и к н е н н я в о н и д ія л и я к е к о н о м іч н і о р г а н із а ц ії, так і б іл ь ш іс т ь п ід х о д ів і в и з н а ч е н ь , о с о б л и в о н а р а н н іх е т а п а х , б у л и ч и с т о е к о н о м іч н и м и . У ц и х д о с л ід ж е н н я х у в а г а в о с н о в н о м у п р и д іл я л о с я у ч а с т і ц и х к о р п о р а ц ій в е к о н о м іч н ій д ія л ь н о с т і ін ш и х д е р ж а в , щ о , б е з у м о в н о , є г о л о в н о ю у м о в о ю в и д іл е н н я Т Н К . А л е з д ій с н и т и в и м ір с т у п е н я ц ієї у ч а с т і в и я в и л о с я н е т а к ою л е г к ою і п р о с т ою с п р а в о ю . Н а п р и к л а д , д е я к и м и д о с л ід н и к а м и з а о с н о в у п р и й м а л и с я т а к і ф а к т о р и я к з а г а л ь н и й о б с я г п р о д а ж ів н а р и н к а х ін ш и х к р а їн , з а г а л ь н и й о б с я г п р и б у тку, о д е р ж у в а н о го в ін ш и х к р а їн а х а б о ч и с л о з а й н я т и х н а п ід п р и єм с т в а х з а р у б е ж е м , т о б т о ч и с т о к іл ь к іс н і п о к а з н и к и .

Ос н о в н і ід е ї і п р а к т и к а Т Н К б у л и в и я в л е н і в т а к и х її д ж е р е л а х я к д ія л ь н іс т ь Г а н з е й с ьк и х м іс т і О с т - Ін д ійськ и х к о м п а н ій . Т о м у ц іл к о м доцільно в я к о с т і п е р е д іс т о р ії Т Н К з в е р н у т и с я д о д о с л ід ж е н н я д ія л ь н о с т і ц и х о б 'єд н а н ь . Б е з п е р е ч н о , щ о б а г а т о ч о г о б у л о з а п о з и ч е н о в н и х , х о ч а є п р и р о д н о -п р и с т о с о в а н ими д о п р и н ц и п о в о н о в и х у м о в іс н у в а н н я . Т а к и м ч и н о м , Т Н К м о ж н а р о з г л я д а т и я к г е н іа л ь н и й в и н а х ід , я к г е н іа л ь н е д о с я г н е н н я .

Щодо с а м о г о п о н я т т я Т Н К . О д н и м із п е р ш и х , я к щ о н е н а й п е р ш и м , є в и з н а ч е н н я б а г а т о н а ц іо н а л ь н о ї ф ір м и , д а н о ї в 1960 р о ц і

2

Л ієн т а л е м . В о н о н е м іс т и т ь х а р а к т е р и с т и к и с т р у к т у р н и х і о р г а н із а ц ій н и х с т о р ін Т Н К , а л е в и з н а ч а є Т Н К я к ф ір м у , щ о д іє б іл ь ш н іж в о д н ій к р а їн і. П р о т е , із с а м о г о п о ч а т к у в и н и к н е н н я Т Н К у ч е н і н е м о ж у т ь п р и й т и д о з а г а л ь н о ї з г о д и щодо п и т а н н я п р о к іл ь к іс т ь к р а їн п е р е б у в а н н я в Т Н К , щ о д о з в о л и л о б к в а л іф ік у в а т и ф ір м у я к т р а н с н а ц іо н а л ь н у . Т о м у д е я к і в ч е н і п р и п у с т и л и , щ о д л я в и з н а ч е н н я Т Н К ц іл к о м д о с т а т н я д ія л ь н іс т ь ф ір м и б іл ь ш , н іж в о д н ій к р а їн і.

Е к с п е р т и О О Н п р и а н а л із і 650 Т Н К к е р у в а л и с я н а я в н іс т ю т и п о в и х о з н а к Т Н К і б р а л и з а в и х ід н и й к р и т е р ій р іч н и й о б о р о т н е м е н ш е 300 м л н . д о л а р ів .

Н а м о ю д у м к у , ц е ч и с т о м е х а н іч н і к іл ь к іс н і п ід х о д и , щ о н е м о ж у т ь з а д о в о л ь н и т и д о с л ід н и к ів . Все ще п р о д о в ж у єт ь с я р о б о т а з г л и б и н н о г о в и я в л е н н я с у т н о с т і Т Н К . П о р я д із ч и с т о к іл ь к іс н и м и в и м ір а м и т р а н с н а ц іо н а л ь н о ї д ія л ь н о с т і с т а л и в и с у в а т и с я й ін ш і к р и т е р ії в и з н а ч е н н я Т Н К . С е р е д ін ш и х с т р у к т у р н и х к о м п о н е н т ів , щ о д о п о м а г а л и б в и з н а ч и т и ф ір м у я к т р а н с н а ц іо н а л ь н у , с т а л и п о з н а ч а т и с я т а к і, я к п р о б л е м а в л а с н о с т і, її р о з п о д іл у, п р о б л е м а у п р а в л ін н я , ч и с л о з а й н я т и х , з а р о б іт н а п л а т а , с к л а д в и щ о г о у п р а в л ін с ь к о г о а п а р а т а і т .д . Ц і в и м ір и з д ій с н ю в а л и с я я к н а а б с о л ю т н ій, т а к і в ід н о с н ій о с н о в і. А б с о л ю т н и й в и м ір о з н а ч а є в и м ір ф ін а н с о в и х і л ю д с ь к и х р е с у р с ів у з о в н іш н іх о п е р а ц ія х . В ід н о с н и м є т е , щ о ф ір м а п о в и н н а з в 'я з у в а т и ч а с т и н у с в о єї д ія л ь н о с т і з іноземними о п е р а ц ія м и . А л е т у т в и н и к а ють п и т а н ня. Н а п р и к л а д , я к и й в ід с о т о к д ія л ь н о с т і з а р у б е ж е м в а р т о р о з г л я д а т и я к з н а ч н и й ? Т а к о ж

2

с т а в и л о с я п и т а н н я п р о р ів е н ь п р о д а ж ів з а р у б е ж е м , п р и ц ь о м у зверталась у в а г а н а с к л а д н іс т ь р о з м е ж у в а н н я е к с п о р т у і п р о д а ж ів , з д ій с н ю в а н и х ін о з е м н и м и ф іл ія м и Т Н К . В и н и к а л а і п р о б л е м а п р и б у тків, о д е р ж у в а н их з а кордоном, який він п о в и н ен б у т и , щ о б в в а ж а т и ф ір м у т р а н с н а ц іо н а л ь н о ю? Н е б у л о д о с т а т н ь о ч іт к о ї у г о д и і п р о т е , я к е ж п о в и н н е б у т и с п ів в ід н о шен ня в н у т р іш н іх і з о в н іш н іх в к л а д е н ь , з а й н я т о с т і і т .п .

П із н іш е б у в п о ч а т и й п е р е х ід в ід ч и с т о е к о н о м іч н и х п ід х о д ів у в и з н а ч е н н і Т Н К д о ін ш и х к р и т е р іїв . Н а п р и к л а д , із п о з и ц ії т е о р ії м іж н а р о д н и х в ід н о син. П р и й м а л а с я до у в а г и о р ієн т а ц ія Т Н К н а участь у д ія л ь н ос т і, щ о м а є в с е с в іт н ій -с и с т е м н и й р о з м а х , і о р ієн т а ц ія н а д ія л ь н іс т ь у с ь о г о с в іт у , щ о в а ж к о в и с л о в и т и я к існими а б о к іл ь к іс н и м и п о к а з н и к а м и . Т а к а ін т е п р е т а ц ія Т Н К з б е р іг лася і д о т е п е р .

С л ід з а з н а ч и т и , щ о , х о ч а т р а н с н а ц іо н а л ь н и й х а р а к т е р д ія л ь н о с т і Т Н К д а в н о п е р е й ш о в е к о н о м іч н і м е ж і і торкається з р іш е н н я м б а г а т ь о х с о ц іа л ь н и х і п о л іт и ч н и х п р о б л е м , у с е ж п е р е в а ж н а ч а с т и н а в и з н а ч е н ь д о т е п е р н о с и т ь г о л о в н им чином е к о н о м іч н и й х а р а к т е р .

У з а г а л ь н ю ю ч и ч и с т о е к о н о м іч н і к р и т е р ії, с е р е д ф а к т о р ів їх н ь о г о в и м ір у м о ж н а в и д іл и т и т а к і: ч и с л о ін о з е м н и х д е р ж а в , у я к и х в о н и д ію т ь ; в ід с о т о к г р о ш о в о ї м а с и , в и п л а ч у в а н о го з а р у б е ж е м ; в ід с о т о к ін о з е м н и х к а п іт а л о в к л а д е н ь ; ч и с л о з а й н я т и х з а р у б е ж е м ; в ід с о т о к п р и б у тку, о д е р ж у в а н о го з ін ш и х к р а їн ; п р о ц е н т н е с п ів в ід н о шення п р о д у к ц ії і п р и б у тку, о д е р ж у в а н о го в к р а їн а х б а з у в а н н я і з а р у б е ж е м ; з а г а л ь н и й р ів е н ь п р о д а ж ів з а р у б е ж е м .

Т а к и м ч и н о м , п ід в о д я ч и підсумок в и щ е в и к л а д е н о м у , слід с к а з а т и , щ о , х о ч а і

2

зроблена в е л и к а р о б о т а щодо дослідження в и з н а ч е н н я ТНК, п р о т е п р о б л е м а с а м о ї д е ф ін іц ії з а л и ш а єт ь с я , в о н а п о в 'я з а н а з т и м , щ о н а с а м п е р е д н е о б х ід н о р о з д іл и т и п о н я т т я "б а г а т о н а ц іо н а л ь н а " і "т р а н с н а ц іо н а л ь н а " к о р п о р а ц ія . Н а п р а к т и к у ц е , з в и ч а й н о , з д ій с н и т и д у ж е і д у ж е в а ж к о . А л е іс н у ю ч и й р ів е н ь а н а л із у в л а д н о п о т р е б у є ц е з р о б и т и . Му л ь т и н а ц іо н а л ь н і а б о б а г а т о н а ц іо н а л ь н і к о р п о р а ц ії - ц е т а к і к о р п о р а ц ії, щ о з д ій с н ю ю т ь певну д ія л ь н іс т ь в ін ш и х к р а їн а х , а л е в о н а н е р о б и т ь я к іс н о в е л и к о г о в п л и в у н а ін д у с т р іа л із а ц ію й ін ш і п р о ц е с и , н а с а м п е р е д п о л іт и ч н і й е к о н о м іч н і, щ о п р о т ік а ю т ь у ц и х к р а їн а х . Т р а н с н а ц іо а н а л ь н і к о р п о р а ц ії - ц е т а к і п ід п р и єм с т в а , д ія л ь н іс т ь я к и х н о с и т ь н а д н а ц іо н а л ь н и й , н а д д е р ж а в н и й х а р а к т е р і в е д уть д о с т в о р е н н я і у п р а в л ін н я з в 'я з к ів , щ о р о б и т ь д у ж е а к т и в н и й в п л и в н а п р о ц е с и , щ о п р о т ік а ю т ь в ін ш и х к р а їн а х .

Т Н К м о ж н а в и з н а ч и т и я к ін с т и т у т а б о о р г а н із а ц ію , щ о з д ій с н ю є в и р о б н и ц т в о а б о п о с л у г и , н е м е н ш е , н іж у ш е с т и к р а їн а х , у я к и х н е м е н ш е 25 % іноземних працівників і н е м е н ш е 25 % к а п іт а л о в к л а д е н ь з а р у б е ж е м . Д ія л ь н іс т ь д а н о г о п ід п р и єм с т в а -ін с т и т у т у , й о г о у п р а в л ін н я й ін т е р е с и о б у м о в л е н і н е в н у т р іш н ім и , а з о в н іш н ім и ч и н н и к а м и , п р и ч о м у п о т р е б и м іс ц е в о г о р о з в и т к у , я к п р а в и л о , а б о іг н о р у ю т ь с я , а б о м а л о п р и й м а ют ь с я до уваги, і с а м а д ія л ь н іс т ь п о в 'я з а н а н а с а м п е р е д із г л о б а л ь н о ю к а п іт а л іс т и ч н о ю е к о н о м ік о ю .

В ід м іт н о ю р и с о ю Т Н К є к о с м о п о л іт и з м їх н іх ін т е р е с ів , г л о б а л ь н іс т ь о п е р а ц ій , щ о в ід б и в а є с п е ц и ф ік у м іж н а р о д н и х м о н о п о л ій . Н е з а л е ж н о в ід т о г о , у я к ій к р а їн і б у л а с п о ч а т к у з а с н о в а н а

2

к о р п о р а ц ія , в о н а р о з г л я д а є в е с ь с в іт я к єд и н е ц іл е , я к а р е н у с в о єї д ія л ь н о с т і і п р о н и к а є у в с і к у т к и з е м н о ї кулі в п о ш у к а х р и н к ів , т е х н ік и , т е х н о л о г ії, л ю д е й , ід е й , к а п іт а л ів і т .д . З другої половини 80-х років почався новітній етап глобалізації світового виробництва. Перший етап продовжувався 30 років, до початку першої світової війни. Другий - 25 років після другої світової війни. Між другим і третім етапами наступає пауза в інтенсивному рості міжнародних прямих інвестицій, що припадає на 70-і і першу половину 80-х років. Кожний етап інтенсивного формування і розвитку транснаціональних підприємств супроводжувався прискореним ростом світової економіки. У середині 19 ст., до того як одержало потужний розвиток міжнародне підприємництво, в усьому світі переважало місцеве виробництво. Приблизно 90% усіх товарів і послуг вироблялись тоді на базі сировини і матеріалів, котрі фірми одержували в радіусі 150 км, і в таких же межах реалізовувалася переважна частина продукції. Сьогодні в індустріальних країнах у середньому половина продукції виробляється іноземними філіями і дочірніми підприємствами ТНК. Приблизно така ж частка сировини і матеріалів імпортується або виробляється іноземними відділеннями.

У основі розвитку транснаціональних корпорацій лежить тенденція до інтернаціоналізації виробництва і капіталу. Характерний вивіз капіталу з промислово розвинутих країн. У період 1903-1913 р., експорт капіталу з Англії складав у середньому 7% від національного доходу. У цілому на частку Англії до 1914 р. припадало більш 50% всього експортованого міжнародного капіталу. Іноземні інвестиції розподілялися в такий спосіб: 40% було вкладено в залізницю, 30% - урядові і муніципальні позики. У період, між першою і другою світовими війнами напрямок інвестицій починає змінюватися: країна Західної Європи і насамперед Англія, втрачають своє панівне положення кредиторів і експортерів капіталу, а американський капітал усе в більшому ступені проникає в Західну Європу. Характерною рисою є те, що 25% від загальної суми складали прямі інвестиції. Масивне спрямування американського капіталу за кордон і створення там дочірніх філій почалося незабаром після другої світової війни. Ця тенденція наочно ілюструється даними, наведеними в таблиці.

Кількість американських іноземних філій , які засновувались.

Роки Усього У Західної Європі 51-55 56-60

83,8 192,0

25,6 72,2

2

61-65 66-67 68-69 70-71 72-73 74-75

322,4 390,0 508,5 431,0 378,0 265,5

136,8 167,5 237,0 208,5 179,0 104,0

Відбувалася зміна як додаткових сфер, географії й обсягу інвестицій, так і їхньої сутності. Експортований капітал із сфери торгівлі, послуг, портфельних інвестицій став переміщуватись в галузь виробництва.

1.2. Фактори розміщення і причини виникнення ТНК Економісти велику увагу звертають на стимули або мотиви, фактори, що спонукають фірми інтернаціоналізувати виробництво. З цього приводу існують різноманітні і дуже суперечливі погляди. Необхідність залучення іноземних інвестицій економісти пояснюють недосконалістю внутрішнього і зовнішнього ринків, конкуренцією з боку фірм і підприємств, що належать державі, бажанням реалізувати технологічні й організаційні переваги, управлінський і підприємницький досвід, використовувати розбіжності у валютних курсах, забезпечити доступ до джерел сировини і т.д.

Англійський економіст П. Баклі і М. Кассон у 1976 р. спробували на основі виділення певних класифікаційних ознак, що враховують інвестиційні стимули підприємств, створити свою теорію інтернаціоналізації виробництва. Ці автори вважають, що ухвалення рішення про іноземні інвестиції залежить від балансу між чотирма групами факторів, що вони визначають як:

- фактори, специфічні для даної галузі промисловості (характер продукції, структура ринку, масштаби виробництва);

- фактори, специфічні для регіону (розмір території, транспортні зв'язки, культурні особливості і традиції);

- фактори, специфічні для нації або держави (тобто політичні фактори, податкове і фінансове законодавство й ін.);

- фактори, специфічні для фірми (управлінський і виробничий досвід). Теоретичний аналіз показує, що інвестори успішно за межами ТНК володіють одним або кількома конкурентними перевагами в порівнянні з фірмами країн , що приймають. У той же час ТНК намагаються розмістити свої капітали в країні, що має порівняльні переваги у визначеній галузі виробництва, або має широкий ринок. Група вчених на чолі з Дж. Діболдом виділяє сім факторів, що на їхню думку, у найбільшій мірі сприяли в 1950-70 р. (період інтенсивного росту ТНК) перетворенню окремих національних компаній у ТНК.

2

- одержання доступу до джерел дешевої робочої сили й енергії і відхилення від дотримання технічних стандартів по охороні навколишнього середовища і запобігання зменшення її забруднення;

- використання з вигодою для себе змін, що відбуваються у світових торгових відносинах;

- наближення до іноземних ринків, ємкість яких зростає; - запобігання захопленню конкурентами іноземних ринків і джерела

сировини; - обхід національного антитрестівського законодавства країни

походження ТНК; - зменшення і нейтралізація циклічних коливань економіки на

внутрішньому ринку на базі батьківської корпорації; - реалізація переваг, пов'язаних із створенням цілком інтегрованої

системи для проведення великомасштабних економічних операцій. Варто підкреслити, що зазначені фактори відбивають спонукальні

мотиви великомасштабного підприємництва взагалі. На Західну Європу припадає основна маса інвестицій, вкладених в

обробну і наукомістку промисловості, тоді як у країнах Латинської Америки, Азії й Африки іноземний капітал зосереджений головним чином у видобувних галузях. Важливо враховувати і структурний чинник. Справа в тому, що паралельно з розширенням експансії корпорацій відбувався процес їх структурного “дозрівання”. Якщо на початковій стадії вивозу капіталу він вкладався головним чином у видобувні галузі промисловості, у пошуки джерел сировини, особливо нафти, то в міру процесу “дозрівання” структура капіталовкладень змінювалася - велика частина інвестицій направлялася в обробну і наукомістку галузі.

Тому причини виникнення транснаціональних корпорацій дуже різноманітні, але усі вони в тій чи іншій мірі пов'язані з недосконалістю ринку, існуванням обмежень на шляху розвитку міжнародної торгівлі, монопольною владою виробників, валютним контролем, транспортними витратами, розбіжностями в податковому законодавстві.

Переваги очевидні для усіх, тому їх можна розглядати як причини, у результаті яких транснаціональні корпорації так активно розвиваються:

- можливості підвищення ефективності і посилення конкурентноздатності, що є загальними для всіх значних промислових фірм, що інтегрують у свою структуру постачальницькі, виробничі, науково-дослідні, розподільчі і збутові підприємства.

- недосконалість ринкового механізму в реалізації власності на технології, виробничий досвід і інші так називані «невловимі активи», у першу чергу управлінський і маркетинговий досвід, що змушують фірму ринутися зберігати контроль над використанням своїх невловимих активів. У

2

рамках транснаціональних корпорацій такі активи стають мобільними, спроможними до переносу в інші країни і зовнішні ефекти використання цих активів не виходять за межі транснаціональних корпорацій. - додаткові можливості підвищення ефективності і посилення своєї конкурентноздатності шляхом доступу до ресурсів іноземних держав (використання більш дешевої або більш кваліфікованої робочої сили, сировинних ресурсів, науково-дослідного потенціалу, виробничих можливостей і фінансових ресурсів країни , що приймає ,);

- близькість до споживачів продукції іноземної філії фірми і можливість одержання інформації про перспективи ринків і конкурентного потенціалу фірм країни , що приймає. Філії транснаціональних корпорацій одержують важливі переваги перед фірмами країни , що приймає , у результаті використання науково-технічного й управлінського потенціалу материнської фірми і її філій. - можливість використовувати у своїх інтересах особливості державної, зокрема, податкової політики в різноманітних країнах, різницю в курсах валют і т.д.; - спроможність продовжувати життєвий цикл своїх технологій і продукції, скидаючи їх у міру застарілості до іноземних філій і зосереджуючи зусилля і ресурси підрозділів у материнській країні на розробці нових технологій і виробів;

- за допомогою прямих інвестицій фірма одержує можливість перебороти різного роду бар'єри на шляху впровадження на ринок тієї або іншої країни шляхом експорту. Стимул для прямих іноземних інвестицій часто створюють національні тарифні бар'єри. Так, у 60-х роках, значний потік інвестицій із США в Європу був породжений тарифами, установленими Європейським економічним співтовариством. Замість експорту готової продукції, транснаціональні корпорації створили виробництво в країнах ЄЕС, таким чином, обыйшовши їхні тарифи.

1.3. Структура і типи ТНК За організаційною структурою транснаціональні корпорації, як правило,

являють собою багатогалузеві концерни. Головна материнська компанія виступає оперативним штабом корпорації. На базі широкомасштабної спеціалізації і кооперування вона здійснює техніко-економічну політику і контроль над діяльністю іноземних компаній і філій.

Останнім часом у структурі транснаціональних корпорацій відбуваються істотні зміни, головні з яких пов'язані із здійсненням так званої комплексної стратегії.

2

Стратегія транснаціональних корпорацій заснована на глобальному підході, що передбачає оптимізацію результату не для кожної окремої ланки, а для об'єднання в цілому. Регіональні системи управління розділяються на три основні види: - головне регіональне управління , відповідальне за усі види діяльності ТНК у відповідному регіоні. Вони наділені всіма правами по координації і контролю діяльності усіх філій у відповідному регіоні (наприклад, головне регіональне управління американського концерна «General motors» по координації діяльності філій в Азії й Океанії розташоване в Сінгапурі); - регіональне виробниче управління , що координує діяльність підприємств по лінії направлення продукту, тобто по відповідному виробничому ланцюжку. Таке управління відповідає за забезпечення ефективної діяльності відповідних підприємств, безперебійне функціонування всього технологічного ланцюжка, підпорядковане безпосередньо головному регіональному керуванню ТНК. Вони націлені на розвиток ефективних видів виробництва, нових моделей і товарів (наприклад, корпорація «Hewlett-Packard» на початку 90-х рр. із цієї причини перемістила свої виробничі управління лідируючих продуктів із США в Європу); - функціональне регіональне управління забезпечуює специфічні види діяльності ТНК: збут, постачання, обслуговування споживачів після продажу їм товару, науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи і т.д. Це управління відповідальне за результати діяльності усіх відповідних структур у регіональному або глобальному плані. Виділяють такі типи транснаціональних корпорацій: - горизонтально інтегровані корпорації з підприємствами, що випускають велику частину продукції. Наприклад, виробництво автомобілів у США або мережа підприємств «Fast Food». - вертикально інтегровані корпорації, що об'єднують при однім власнику і під єдиним контролем найважливіші сфери у виробництві кінцевого продукту. Зокрема, у нафтовій промисловості видобуток сирої нафти часто здійснюється в одній країні, рафінування - в інший, а продаж кінцевих нафтопродуктів - у третіх країнах. - диверсифіковані транснаціональні корпорації, що містять у собі національні підприємства з вертикальною і горизонтальною інтеграцією. Типовим прикладом корпорації такого типу є шведська корпорації Nestle, що має 95% свого виробництва за рубежем і зайнята ресторанним бізнесом, виробництвом продуктів харчування, реалізацією косметики, вин і т.д. Число таких компаній в останні роки швидко росте.

П р о в о д и т и у с п іш н у с т р а т е г ію г л о б а л ь н и х о п е р а ц ій , б у т и л ід е р о м у б а г а т ь о х г а л у з я х в и р о б н и ц т в а , с ф е р і

2

п о с л у г , н о с ієм п е р е д о в и х т е х н о л о г ій б а г а т о в ч о м у д о з в о л я є й о р г а н із а ц ій н а с т р у к т у р а Т Н К . Д л я Т Н К х а р а к т е р н а т р ьохрівнева о р г а н із а ц ія : • г о л о в н а к о м п а н ія ; • п ід к о н т р о л ь н і ф іл ії; • к о н к р е т н і п ід п р и єм с т в а .

Г о л о в н а к о м п а н ія , я к п р а в и л о с к л а д а єт ь с я з х о л д и н г о в о ї й о п е р а т и в н о ї к о м п а н ії. Х о л д и н о г о в а к о м п а н ія - к о м п а н ія в л а с н и ц я к о н т р о л ь н о г о п а к е т а а к ц ій д о ч ір н іх т о в а р и с т в THK. О п е р а т и в н а к о м п а н ія - к о м п а н ія , щ о з д ій с н ю є загальнос т р а т е г ічне к е р ів н и ц т в о , ф ін а н с о в е , б у х г а л т е р с ь к е п л а н у в а н н я , н а у к о в і д о с л ід ж е н н я , р о з р о б к и , в е д е н н я с т а т и с т и ч н о г о у р а х у в а н н я , з в 'я з к у з г р о м а д с ь к іс т ю .

П ід к о н т р о л ь н і п ід р о з д іл и т іс н о п р и в 'я з а н і д о г о л о в н о ї к о м п а н ії у в и р о б н и ч о м у і т е х н о л о г іч н о м у спектах - ц е :

1. ф іл ії і в ід д іл е н н я , щ о н е м а ю т ь ю р и д и ч н о ї і ф ін а н с о в о ї с а м о с т ій н о с т і;

2. д о ч ір н і а к ц іо н е р н і т о в а р и с т в а , щ о є ю р и д и ч н и м и о с о б а м и , щ о з б е р іг а ю т ь певну н е з а л е ж н іс т ь у ф ін а н с о в о -г о с п о д а р с ь к ій і д о с л ід н и ц ь к ій д ія л ь н о с т і.

Т р е т ій р ів е н ь - ц е к о н к р е т н і п ід п р и єм с т в а - п е р в и н н і л а н к и о р г а н із а ц ій н о ї с т р у к т у р и Т Н К , щ о з а й м а ю т ь с я в и р о б н и ч о ю , з б у т о в о ю , о б с л у г о в у ю ч о ю , ф ін а н с о в о -к р е д и т н о ю , н а у к о в о -д о с л ід н о ю д ія л ь н іс т ю .

2

РОЗДІЛ ІІ Особливості розвитку ТНК в сучасних міжнародних відносинах

2.1. В п л и в Н Т Р н а ТНК В ід м іч а ю ч и н о в іт н і т е н д е н ц ії в

р о з в и т к у Т Н К , м о ж н а в и д іл и т и в п л и в н а у к о в о -т е х н іч н о г о п р о г р е с у , ін н о в а ц ій н у д ія л ь н іс т ь , п р и с к о р е н ий р о з в и т о к п р о д у к т и в н и х с и л , з д ій с н ю в а н и й н и м и . В о с т а н н і р о к и в ід п а л а н е о б х ід н іс т ь у надвеликих п ід п р и єм с т в а х н а т е р и т о р ія х о к р е м и х д е р ж а в , р о з р а х о в а н и х н а в с е с в іт н ій р и н о к . З 'я в л я єт ь с я м о ж л и в іс т ь с т в о р ю в а т и підприємства, щ о в и п у с к а ю т ь т у с а м у п р о д у к ц ію за о д н ією і т ією ж т е х н о л о г ією в р я д і к р а їн . Ун іф ік у в а т и виробництво в м іж н а р о д н о м у м а с ш т а б і й о р г а н із у в а т и с п іл ь н е в и р о б н и ц т в о з п ід п р и єм с т в а м и , щ о з н а х о д я т ь с я в р із н и х т о ч к а х з е м н о ї кулі і які мають р із н о м а н іт н е н а ц іо н а л ь н е походження.

Результатом Н Т Р с т а л а с у ч а с н а т е х н ік а , щ о д о з в о л я є о б 'єд н у в а т и п ід п р и єм с т в а , щ о с п е ц іа л із у ю т ь с я н а виробництві р із н о м а н іт н и х в и д ів п р о д у к ц ії, а л е п о в 'я з а н и х в и р о б н и ч и м и зв’язками в р а м к а х о д н ієї к о р п о р а ц ії. Р а н іш е т а к і п ід п р и єм с т в а н а л е ж а л и р із н и м ф ір м а м а б о б у л и п р о с т о с а м о с т ій н и м и к о м е р ц ій н и м и о д и н и ц я м и . Т е п е р , в о н и , п ід п о р я д к о в у ю ч и с ь о д н ій Т Н К є с к л а д о в и м и ч а с т и н а м и з а г а л ь н о г о м іж н а р о д н о г о в и р о б н и ч о г о к о м п л е к с у .

В а ж л и в и м и д о с я г н е н н я м и н о в о г о е т а п у Н Т Р о с т а н н ь о ї т р е т и н и XX с т о ліття є т а к о ж р о з в и т о к е л е к т р о н ік и , ін ф о р м а т и к и , б іо т е х н о л о г ії, в и р о б н и ц т в а н о в и х к о м п о з и т н их м а т е р іа л ів . У ц и х у м о в а х з м ін ю ю т ь с я м іс ц я м и "м а т е р іа л ь н и й " і "ін т е л е к т у а л ь н и й " ф а к т о р и в и р о б н и ц т в а . Т а к , н а с к л а д а н н я е л е к т р о н н и х с х е м с ь о г о д н і 2 % в и т р а т

2

й д е н а п е р в и н н і м а т е р іа л и , а 98 % н а к в а л іф ік о в а н у п р а ц ю . Н а р е ш т і, р о з в и т о к с у п у т н и к о в о г о з в 'я з к у , н о в іт н іх т р а н с п о р т н и х з а с о б ів і к о м у н ік а ц ій ф о р м у є с в о єр ід н и й м е х а н із м сп р я м у в а н н я ін ф о р м а ц ії, щ о д о з в о л я є п ід т р и м у в а т и п о с т ій н и й з в 'я з о к із будь-якої т о ч к и с в іт у і с п р и я є р о з в и т к у м іж н а р о д н и х м е р е ж п ід п р и єм с т в , п о в 'я з а н и х м іж с о б о ю єд и н и м в и р о б н и ч и м п р о ц е с о м . З н а х о д я ч и с ь у р із н и х к р а їн а х , в о н и м о ж у т ь у п р а в л я т и с я з о д н о г о ц е н т р у і п о єд и н о м у п л а н у. М и т т єв о о т р и м а н а ін ф о р м а ц ія п р о в и р о б н и ц т в о , з б у т , р е н т а б е л ь н о с т ь і т .д. н а в с іх д іл я н к а х з а д о п о м о г о ю Е О М , щ о п е р е м ін и л и в ж е п 'я т ь п о к о л ін ь , і с у ч а с н и х з а с о б ів о п т и ч н о г о і к о с м іч н о г о з в 'я з к у с п р и я є п р и й н я т т ю в ч а с н о го р іш е н н я п р о к о р и г у в а н н я в г л о б а л ь н о м у м а с ш т а б і.

Т а к и м ч и н о м , Т Н К м о ж у т ь р о з м іщ увати в и р о б н и ц т в о в б у д ь -я к ій т о ч ц і с в іт у - т а м , д е їм в и г ід н о , н е обмежуючи с е б е н а ц іо н а л ь н и м и р а м к а м и і м е ж а м и . У о д н и х в и п а д к а х в и р іш а л ь н у р о л ь відіг р а є б л и з ь к іс т ь с и р о в и н и і м а т е р іа л ів , з а н а д т о г р о м із д к и х і д о р о г и х д л я т р а н с п о р т у в а н н я . У ін ш и х - в и к о р и с т о в у єт ь с я б л и з ь к іс т ь єм ко г о р и н к у з б у т у . П о -т р е т є, їх з а л у ч а є н а с а м п е р е д н а я в н іс т ь к в а л іф ік о в а н о ї р о б о ч о ї с и л и . П о -ч е т в е р т е , н а в п а к и , в и к о р и с т о в у єт ь с я в е л и ч е з н и й р е з е р в д е ш е в о ї і м а л о к в а л и ф ік о в а н о ї р о б о ч о ї с и л и в к р а їн а х , щ о р о з в и в а ю т ь с я . В у с іх ц и х в и п а д к а х в и р о б н и ц т в о о р ієн т у єт ь с я н а в и п у с к п р о д у к ц ії, щ о м а є д ій с н о с п о ж и в ч и й п о п и т , її п о с т а чаю т ь н а той чи інший р и н о к а б о р е г іо н , д е її в и р о б н и ц т в о н а й б іл ь ш в и г ід н е . В и р о б н и ц т в о п е р е с т а є б у т и н а ц іо н а л ь н и м .

2

П р и н ц и п о в о н о в и м м о м е н т о м у т р а н с н а ц іо н а л із а ц ії к а п іт а л у є р о з ш и р е н н я д ія л ь н о с т і Т Н К у с ф е р і п о с л у г , о с о б л и в о н а у к о м іс т к и х п о с л у г , щ о в ід б и в а є ф а к т збільшення з н а ч ення п о с л у г в е к о н о м іц і, а г о л о в н е - з м ін а с а м о г о х а р а к т е р у п о с л у г , щ о н а б у в а є у с е б іл ь ш е в и р о б н и ч ого з н а ч е н н я . М іж т о в а р а м и і п о с л у г а м и в с т а н о в л ю єт ь с я б іл ь ш т іс н и й з в 'я з о к , у с и л у ч о г о е к с п о р т т о в а р ів п о т р е б у є у с е б іл ь ш р о з в и нут о ї м е р е ж і, щ о с к л а д а ється в о с н о в н о м у з п о с л у г . У р е з у л ь т а т і б іл я 55 - 60 % п р я м и х ін о з е м н и х ін в е с т и ц ій в к л а д а єт ь с я в с ф е р у п о с л у г : в о п т о в у і р о з д р іб н у т о р г ів л ю , б а н к ів с ь к і п о с л у г и , с т р а х у в а н н я і т .д. Т а й с а м и й х а р а к т е р б а г а т ь о х в и д ів п о с л у г - з б іг в и р о б н и ц т в а і с п о ж и в а н н я з а ч а с о м , в ід с у т н іс т ь н е о б х ід н о с т і з б е р е ж е н н я і т .п . - с т и м у л ю ю т ь з а ц ік а в л е н іс т ь к о м п а н ії д о їх н ь о г о в и р о б н и ц т в а .

Н а с в іт о в о м у р и н к у п о с л у г а к т и в н о б е р у т ь у ч а с т ь я к к о м п а н ії, щ о б е з п о с е р е д н ь о с п е ц іа л із у ю т ь с я н а в и р о б н и ц т в і п о с л у г , т а к і п р о м и с л о в і ф ір м и . В с і в о н и п р о п о н у ю т ь у с е б іл ь ш ш и р о к и й с п е к т р п о с л у г (п а к е т и п о с л у г ). У р е з у л ь т а т і р о з біжності м іж ц и м и к о м п а н ія м и п о с т у п о в о зменшуються.

О с н о в н о ю п р и ч и н о ю т а к о ї д и в е р с и ф ік а ц ії п о с л у г , щ о зумовлена к о р п о р а ц ія м и , с т а л о т е , щ о с у ч а с н і з а с о б и з в 'я з к у й о б ч и с л ю в а л ь н а т е х н ік а, о б 'єд н а н і в г л о б а л ь н і ін ф о р м а ц ій н і м е р е ж і, н а л е ж а т ь Т Н К . Ц е у с в о ю ч е р г у д о з в о л я є б у т и в к у р с і п о д ій н а р и н к а х б а г а т ь о х в и д ів п о с л у г . П р о п о н у ю ч и з а в д я к и ц ь о м у ц іл і п а к е т и п о с л у г , к о р п о р а ц ії у с п іш н о п ід в и щ у ю т ь с в о ю к о н к у р е н т н о з д а т н іс т ь , з м е н ш у ю т ь р и з и к здійснення о п е р а ц ій . Д е я к і, інк о л и а в т о н о м н і в и д и п о с л у г

2

о б 'єд н у ю т ь с я , н а п р и к л а д , єд и н и й к о м п л е к с ф ін а н с о в и х п о с л у г с к л а д а єт ь с я з б а н к ів с ь к и х , с т р а х о в и х , б ір ж о в и х , п о с е р е д н и ц ь к и х п о с л у г .

В а ж л и в и м ч и н н и к о м , щ о с п р и я в е к о н о м ії с и р о в и н и в о с т а н н і р о к и , є р іс т в и к о р и с т а н н я в т о р и н н о ї с и р о в и н и . Те х н о л о г ія в и к о р и с т а н н я в т о р и н н о ї с и р о в и н и іс т о т н о м е н ш е е н е р г о єм н а , і з а р а х у н о к ц ь о г о д о с я г а єт ь с я з н а ч н а е к о н о м ія п а л и в а й е н е р г ії. Н а п р и к л а д , С Ш А в 1990-х р о к а х з а р а х у н о к в т о р ин но г о в и к о р и с т а н н я с и р о в и н и з а д о в о л ь н я л и д о 73 % с п о ж и в а н н я с в и н ц ю , 60 % м ід і, 56 % с т а л і і т .д .

Т р а н с н а ц іо н а л ь н і к о р п о р а ц ії к о н т р о л ю ю т ь іс т о т н у ч а с т и н у н а у к о в о -т е х н іч н о г о п о т е н ц іа л у п р о м и с л о в о р о з в и н у т и х к р а їн , щ о д о з в о л я є їм відіг р а ват и г о л о в н у р о л ь у м іж н а р о д н о м у о б м ін і т е х н о л о г іями і н а у к о в о -т е х н іч н и ми з н а н нями, а к т и в н о б р а т и у ч а с т ь і н а у к о в о -т е х н іч н ому п р о г р е с і і с п р и я т и с т р у к т у р н и м зрушенням у с в іт о в ій е к о н о м іц і.

Н а й б іл ь ш і Т Н К , х ім іч н і к о н ц е р н и п р о д е м о н с т р у в а л и с т а б іл ь н іс т ь с в о їх п о з и ц ій і с п р о м о ж н іс т ь л ід и р у в а т и в н о в и х т е х н о л о г ія х т а к о ж , я к в о н и л ід и р у в а л и в т р а д и ц ій н и х в и р о б н и ц т в а х . Їх н ій у с п іх п о я с н ю єт ь с я т а к и м и ч и н н и к а м и :

• н а я в н іс т ю с п е ц іа л із о в а н и х д о с л ід н и ц ь к и х л а б о р а т о р ій і ін ш и х ін ж е н е р н о -т е х н іч н и х п ід р о з д іл ів , д е а к у м у л ю ю т ь с я д о с в ід і к в а л іф ік а ц ія за багатьма н а у к о в и ми і т е х н іч н и ми д и с ц и п л ін а ми;

• н а я в н іс т ю з н а ч н и х м а т е р іа л ь н и х р е с у р с ів , т е х н о л о г іч н о г о п о т е н ц іа л у , щ о п е р е в и щ у є п о т р е б и п о т о ч н о г о в и р о б н и ц т в а , а т а к о ж ч а с у д л я

2

д о с л ід ж е н н я п о т е н ц ій н и х м о ж л и в о с т е й т е х н о л о г іч н и х п р о р и в ів , п р и с т о с у в а н н я їх д о с в о г о д о с в ід у і с ф о р м о в а н о г о п р о ф іл ю в и р о б н и ц т в а .

ТНК п р о в о д я т ь е ф е к т и в н у с т р а т е г ію т е х н о л о г іч н о г о р о з в и т к у , щ о о з н а ч а є о р г а н із а ц ію й ін т е г р а ц ію р о б о т и ф у н к ц іо н а л ь н и х і с п е ц іа л із о в а н и х г р у п у п р о ц е с і р е а л із а ц ії н о в о в в е д е н ь ; п о с т ій н и й а н а л із д о ц іл ь н о с т і іс н у ю ч о ї с т р у к т у р и р и н к ів , ф у н к ц ій , з а д а ч , д о в г о с т р о к о в и й п о г л я д н а т е х н о л о г іч н и й р о з в и т о к у р а м к а х ф ір м и .

Т а к и м ч и н о м , Т Н К є о д н и м із г о л о в н и х с у б 'єк т ів с в іт о в о г о р и н к у т е х н о л о г ій .

В 1990-і р о к и п о п у л я р н и м и с т а л и м іж ф ір м ові з в 'я з к и н е т іл ь к и в н а ц іо н а л ь н и х , а л е й у м іж н а р о д н и х м а с ш т а б а х . С в о єр ід н іс т ь ц и х з в 'я з к ів у т о м у , щ о в о н и б е з п о с е р е д н ь о н е т о р к а ю т ь с я в ід н о с и н и в л а с н о с т і в к о м п а н ія х , о с к іл ь к и к о м п а н ії, щ о с п ів р о б іт н и ч а ю т ь , з б е р іг а ю т ь с в о ю а в т о н о м ію . У з н а ч н и х Т Н К т а к і м іж ф ір м ові у г о д и п е р е х о д я т ь у ф о р м у с т р а т е г іч н и х а л ь я н с ів , щ о у к л а д а ю т ь с я м іж к о н к у р у ю ч и м и ф ір м а м и , щ о о б 'єд н у ю т ь с в о ї з у с и л л я в р іш е н н і о к р е м и х з а д а ч .

Т Н К г р а ю т ь с ь о г о д н і в е л и ч е з н у р о л ь н е т іл ь к и у с в іт о в ій е к о н о м іц і, а л е й у м іж н а р о д н о м у п о л іт и ч н о м у ж и т т і й у с е б іл ь ш ін т е н с и в н іш е в п л и в а ю т ь н а п о л іт и ч н і п р о ц е с и у с в іт і. В о н и р о б л я т ь в т р у ч а н н я у ф о р м у в а н н я з о в н іш н ь о ї і в н у т р іш н ь о ї п о л іт и к и д е р ж а в , б е з п о с е р е д н ь о вв о д я т ь її в ж и т т я , м а ю т ь у с в о єм у р о з п о р я д ж е н н і ц іл и й а р с е н а л з а с о б ів і м о ж л и в о с т е й р е а л із а ц ії та к о н т р о л ю с в о їх ін т е р е с ів , є д ж е р е л о м п о л іт и ч н о ї а к т и в н о с т і, н о с ієм п р е д м е т н о -п р а к т и ч н о ї д ія л ь н о с т і, с п р я м о в а н о ї н а з д ій с н е н н я с в о їх ц іл е й у

2

с ф е р і с в іт о в о ї п о л іт и к и , о б у м о в л е н и х е к о н о м іч н и м и ін т е р е с а м и , а також маючи під собою науково-технічне підгрунття.

2.2. Значення ТНК в міжнародних економічних відносинах Для сучасної світової економіки характерний навальний процес транснаціоналізації. У цьому процесі рушійною силою виступають ТНК. Вони являють собою господарські об'єднання, що складаються з головної (батьківської, материнської) компанії і іноземних філій. Головна компанія контролює діяльність вхідних в об'єднання підприємств шляхом володіння часток у їхньому капіталі. У іноземних філіях ТНК на частку батьківської компанії припадає більш 10% акцій або їхнього еквівалента.

Для головних промислово розвинутих країн саме іноземна діяльність їх ТНК визначає характер зовнішньоекономічних зв'язків. Так, до 40% вартості майна 100 найбільших ТНК (включаючи фінансові) перебуває за межами їхньої країни базування. Якщо зіставити об’єм іноземного (міжнародного) виробництва ТНК з обсягом їхнього експорту, відмежованого від торгівлі в середині фірми, то наприкінці 80-х рр. це співвідношення для США, Японії і ФРН складало відповідно: 4,1:1; 2,6:1; 1,5:3. У 90-і рр. у середньому 45% загального обсягу продажу ТНК припадає на експорт. ТНК охоплюють 90% світової торгівлі пшеницею, кукурудзою, лісоматеріалами, тютюном, джгутом і залізною рудою, 85% - міддю і бокситами, 80% - чаєм і оловом, 75% - натуральним каучуком і сирою нафтою. Роль постачання і послуг вітчизняних компаній своїм іноземним філіям також велика в експорті цих країн. В другій половині 80-х рр. на подібну торгівлю в середині фірми припадало від 14 до 20% експорту США, 23-29% - Японії і 24-28% - ФРН.

Протягом двох останніх десятиліть щорічно приблизно половина американського експорту охоплює американські й іноземні ТНК, у Великобританії ця частка досягає 80%, у Сінгапурі - 90%.

На рубежі XX-XXI ст. спостерігається надзвичайний ріст зовнішньоекономічної діяльності, у якій ТНК є продавцями, інвесторами, дослідниками сучасних технологій, стимулюють міжнародну трудову міграцію. ТНК відіграють головну роль в інтернаціоналізації виробництва, у процесі розширення і поглиблення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн. Основною формою експансії ТНК є вивіз капіталу. Міжнародна міграція довгострокового капіталу прискорила процес взаємопроникнення і переплетення фінансового капіталу, підсилила могутність ТНК. Усе зростаюча роль іноземних інвестицій як найважливішого і необхідного засобу забезпечення процесу відтворення є наслідками прискорення об'єктивного процесу усуспільнення продуктивних сил у міжнародному масштабі. Завдяки

2

системі міжнародного виробництва, заснованої на вивозі капіталу, ТНК забезпечують собі значні прибутки навіть в умовах загострення кризових явищ у світовій економіці. У першій половині 80-х років темпи росту прямих іноземних інвестицій розвинутих країн , що експортують капітал, продовжували значно перевищувати темпи їхнього економічного росту, а також темпи світової торгівлі.

2

Основним чинником, що відбиває ефективну діяльність ТНК, є міжнародне виробництво товарів і послуг. Воно являє собою випуск продукції материнськими компаніями ТНК і їхніми іноземними філіями на базі інтернаціоналізації виробництва. До кінця 90-х рр. міжнародне виробництво товарів і послуг досягло 7% світового ВВП.

Майже всі найбільші ТНК по національній приналежності відносяться до «тріади» - трьох економічних центрів: США, країн ЄС і Японії.

Го л о в н у р о л ь у с в іт і відіг р а ю т ь Т Н К С Ш А . П о о ц ін ц і а м е р и к а н с ь к о г о ч а с о п и с у "Ф о р б с ", у 1995 році 500 н а й б іл ь ш и х а м е р и к а н с ь к и х к о м п а н ій з а г а л ь н о ю в а р т іс т ю 8,1 т р л н . д о л . п р о д а л и п р о д у к ц ії н а 3,6 т р л н . д о л . і м а л и п р и б у т о к у 179 м л р д . д о л .

А к т и в н о р о з в и в а ю т ь с я з а х ід н о єв р о п е й с ь к і, я п о н с ь к і, к а н а д с ь к і Т Н К . 500 н а й б іл ь ш и х ін о з е м н и х (н е а м е р и к а н с ь к и х ) к о м п а н ій з а г а л ь н о ю в а р т іс т ю 21 т р л н . д о л . п р о д а л и п р о д у к ц ії н а 6,5 т р л н . д о л . і м а л и п р и б у т о к у 113 м л р д . д о л . У ц и х к о м п а н ія х з а й н я т о 20,4 м л н . п р а ц ю ю ч и х . Ц і д а н і т а к о ж іл ю с т р у ю т ь м а с ш т а б и і в п л и в Т Н К у с в іт о в ій е к о н о м іц і.

У 20 н а й б іл ь ш и х Т Н К с в іт у в х о д я т ь 7 а м е р и к а н с ь к и х Т Н К , 3 я п о н с ь к и х , 2 н ім е ц ь к и х , 2 а н г л о -г о л л а н д с ь к и х , 2 ш в е й ц а р с ь к и х , п о 1 із В е л и к о б р и т а н ії, Н ід е р л а н д ів , Іт а л ії і Ф р а н ц ії.

В останні роки активно розвивають свою діяльність на світовому ринку транснаціональні корпорації нових індустріальних країн. Галузева структура ТНК достатньо широка. 60% міжнародних компаній зайняті в сфері виробництва (насамперед вони спеціалізуються на електроніці, автомобілебудуванні, хімічній і фармацевтичній промисловості), 37% - у сфері послуг і 3% - у видобувній промисловості і сільському господарстві (див. діаграму 1).

2

Чітко виділяється тенденція збільшення інвестицій у сферу послуг і технологічному виробництві. Одночасно знижується частка у видобувній промисловості, сільському господарстві і ресурсоємкому виробництві.

За даними американського часопису «Fortune», головну роль серед 500 найбільших ТНК світу грають чотири комплекси: електроніка, нафтопереробка, хімія й автомобілебудування. Дуже характерна регіонально-галузева спрямованість інвестицій ТНК. Як правило, вони роблять капіталовкладення в галузі обробної промисловості нових індустріальних та розвинутих країн. У цьому випадку йде конкурентна боротьба за інвестиції держав-одержувачів капіталу. Для найбідніших країн політика інша - ТНК вважають за доцільне здійснювати там капіталовкладення у видобувну промисловість, але головним чином вони нарощують товарний експорт. У цьому випадку розгортається жорстка конкурентна боротьба між ТНК за просування своїх товарів на місцеві ринки.

Організація внутрішньофірмового міжнародного виробництва дає для ТНК ряд переваг. Вона дає можливість:

 використовувати пільги міжнародної спеціалізації виробництва окремих країн;

 максимально використовувати податкові, інвестиційні й інші пільги, надані країнами для іноземних інвесторів.

 маневрувати навантаженням виробничих потужностей, пристосовуючи свої виробничі програми відповідно до кон'юнктури світового ринку;

 використовувати свої дочірні компанії в якості плацдарму для завоювання ринків;

2

 продовжувати життєвий цикл продукту, налагоджуючи його виробництво в іноземних філіях у міру його морального застаріння в країні основного базування.

Крім цього, необхідно пам'ятати, що у торгівлі в середині ТНК, коли філії компанії знаходяться в різних країнах, використовуються трансфертні ціни. Трансфертні ціни можуть істотно відрізнятися від ринкових цін на аналогічну продукцію, оскільки встановлюються з таким розрахунком, щоб забезпечити одержання максимального прибутку всієї корпорації. Завищуючи або занижуючи ціни у обороті фірми з урахуванням розбіжностей у законодавствах різних країн про податки, охорону праці і навколишнього середовища, корпорація зменшує свої витрати і збільшує чистий прибуток. Основа світового панування ТНК - вивіз капіталу і його ефективне розміщення. Сукупні іноземні інвестиції всіх ТНК у даний час грають більш істотну роль, чим торгівля. ТНК контролюють третину продуктивних капіталів приватного сектору усього світу, до 90% прямих інвестицій за рубежем. Прямі інвестиції ТНК за рубежем у середині 90-х рр. перевищили 3 трлн. доларів. При цьому прямі інвестиції зросли в три рази швидше, ніж інвестиції в цілому, хоча вони (прямі інвестиції) усе ще складають приблизно 6% річних капіталовкладень промислово розвинутих країн (див. діаграму 2).

Володіючи величезними капіталами, ТНК активно діють на міжнародних фінансових ринках. Сукупні валютні резерви ТНК у декілька разів більші, ніж резерви усіх центральних банків світу, разом узятих. Переміщення 1-2% маси грошей, що знаходяться в приватному секторі,

2

цілком здатне змінити взаємний паритет національних валют. Нові технічні можливості сприяли посиленню тенденцій до концентрації

управління грошово-валютними операціями корпорацій. Корпорація "British Petroleum" є в цьому плані характерним прикладом: компанія перетворила своє центральне казначейство в Англії в банк із численними відділеннями для управління валютними позиціями по торгівлі нафтою, по податкових відрахуваннях на видобуток нафти в Північному морі, операціям хімічних і інших підприємств, покупці засобів виробництва і різноманітних матеріалів.

ТНК в усе більшому ступені стають визначальним чинником для вирішення долі тієї або іншої країни в міжнародній системі економічних зв'язків. Активна виробнича, інвестиційна, торгова діяльність ТНК дозволяє їм виконати функцію міжнародного регулювання виробництва і розподілу продукції. На думку експертів ООН ТНК сприяють економічній інтеграції у світі.

У доповіді ЮНКТАД (1993 р.) про транснаціональні корпорації експерти ООН роблять висновок, що ТНК вторгаються в сфери, що традиційно вважались областю державних інтересів. Водночас мова йде про прямування до повної інтеграції світової економіки під керівництвом ТНК. У дійсності діяльність ТНК веде до інтеграції, інтернаціоналізації тільки в тих рамках і межах, що визначені одержанням максимального прибутку.

Країна, що приймає, у цілому виграє від притоку інвестицій. Трудящі і постачальники, що обслуговують нові підприємства, поряд із місцевою владою, що одержують податки, виграють більше, ніж утрачають конкуруючі місцеві інвестори.

Переваги, що несуть за собою іноземні фірми, не вичерпуються кількісними показниками. Діяльність ТНК змушує адміністрацію місцевих компаній вносити корективи в технологічний процес, що склався, виділяти більше засобів на підготовку і перекваліфікацію робітників, більше уваги звертати на якість продукції, її дизайн, споживчі властивості.

Проте необхідно відзначити, що поряд із позитивними сторонами функціонування ТНК у системі світового господарства і міжнародних економічних відношень, існує і їхній негативний вплив на економіку тих країн, де вони функціонують. Спеціалісти вказують на: протидію реалізації економічної політики тих держав, де ТНК здійснюють свою діяльність; порушення законодавства країн перебування. Так, маніпулюючи політикою трансфертних цін, дочірні компанії ТНК, що діють у різноманітних країнах,

комментарии (0)

Здесь пока нет комментариев

Ваш комментарий может быть первым

Это только предварительный просмотр

3 страница на 56 страницах

Скачать документ