Розрахунки чеками реферат по экономической географии скачать бесплатно , Сочинения из Экосоциология. Moscow State University
Docsity_RU
Docsity_RU11 апреля 2017 г.

Розрахунки чеками реферат по экономической географии скачать бесплатно , Сочинения из Экосоциология. Moscow State University

DOC (49 KB)
6 стр-ы.
49Количество просмотров
Описание
Розрахунки чеками реферат по экономической географии скачать бесплатно
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 стр-ы. / 6

Это только предварительный просмотр

3 стр. на 6 стр.

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 стр. на 6 стр.

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 стр. на 6 стр.

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 стр. на 6 стр.

Скачать документ

Розрахунки чеками

Чек —грошовий документ встановленої форми, що містить беззаперечне письмове розпорядження власника рахунка (клієнта) банкові, який обслуговує його, сплатити певну суму грошей пред'явникові чека або іншій вказаній у чеку особі. Чек є інструментом розпоряджання коштами, що є на розрахунковому рахунку. При розрахунках чеками виникають економічні відносини між

трьома суб'єктами. Це: 0 0 1 F— чекодавець — юридична або фізична особа, влас ник рахунка,

який здійснює платіж за допомогою чека та підписує його; — чекодержатель — юридична або фізична особа, яка отримує

кошти за чеком; — банк-емітент — банк, що видає чекову книжку (розрахунковий

чек) підприємству або фізичній особі і веде їхні рахунки. 0 0 1 FУ сфері безготівкових розрахунків використову ються розрахункові

чеки. Чеки, які використовуються для одержання готівки з рахунків, 0 0 1 Fвідкритпх у банках, нази ваються грошовими чеками.

Розрахунковий чек 0 01 F містить пись мове розпорядження чекодавця банку-емітенту сплатптн чеко-держателю зазначену в чеку суму коштів. Власник рахунку виписує чекії в межах залишку коштів на

рахунку в установі банку (або понад цей залишок, якщо є 0 0 1 Fдомо вленість щодо овердрафта).

Банківська практика здійснення безготівкових розрахунків чеками 0 0 1 Fутвердила такі їх обов'язкові реквізити: 1) назва бан ку; 2) наказ про

сплату грошової суми; 3) отримувач грошей; 4) дата і місце виписки чека; 5) підпис чекодавця. В Україні використовується строго фіксована уніфікована форма

0 0 1 Fрозра хункового чека.

Бланки чеків брошуруються в спеціальні чекові книжки. Чекові 0 0 1 Fкнижки (розрахункові чеки) виготовляються на спеці альному

0 0 1 Fпапері на банкнотній фабриці НБУ за зразком, затвер дженим НБУ.

Чекові книжки брошуруються по 10, 20 та 25 аркушів. З дозволу НБУ чекові книжки (розрахункові чеки) можуть бути

0 0 1 Fвиготовлені комерційними банками самостійно з дотриман ням усіх

обов'язкових вимог і мати фірмову позначку банку. Чек є цінним папером. Чекові книжки (розрахункові чеки) є

бланками суворої звітності. 0 0 1 FРозрахункові чеки, які використовуються фізичними осо бами 0 0 1 Fпри здійсненні разових операцій, виготовляються окре мими

0 0 1 Fбланками. Облік їх ведеться окремо від чекових кни жок.

0 0 1 FЗалежно від того, на чию користь виписаний чек, розрізня ють

три Їх види:

— іменні — виписані лише певній особі; — ордерні — виписані на певну особу з обов'язковим

0 0 1 Fзасте реженням про наказ оплатити чек;

— пред'явницькі — в чеку не зазначене найменування 0 0 1 Fодер жувача; гроші видаються пред'явнику.

0 0 1 FСтрок дії чекової книжки — один рік. Строк дії розрахун кового

чека, який видається для разового розрахунку фізичній особі, — три місяці. За погодженням з установою банку, строк дії невикористаної чекової книжки може бути продовжений. Чек із чекової книжки пред'являється до оплати в банк

чекодержателя протягом 10 (десяти) календарних днів (день виписки чека не враховується). Будь-які виправлення і помарки в чеку не допускаються.

Забороняється передача чекової книжки її власником будь-якій іншій юридичній або фізичній особі, а також підписання позаповнених

0 0 1 Fбланків чеків та завірення їх відбитком печат ки. Одночасно з

0 0 1 Fвиписуванням чека на його корінці зазна чається назва отримувача

0 0 1 Fкоштів, номери документів, що опла чуються, сума і залишок

ліміту. Ліміт чекової книжки — це загальна гранична сума, на яку чекодавець може виписати чек з цією книжкою.

0 0 1 FГоловні бухгалтери підприємств, які ведуть розрахунки че ками,

0 0 1 Fзобов'язані періодично перевіряти: правильність вико ристання

чеків особою, яку уповноважено на їх підписання: правильність виведення залишків ліміту на корінцях чеків;

0 0 1 Fзвіряти суми на корінцях чеків із записами у виписках з ра хунка в

0 0 1 Fбанку. На підприємстві чекові книжки повинні збері гатися під

0 0 1 Fзамком у безпечному від пожежі і крадіжки при міщенні.

0 0 1 FДля отримання чекової книжки підприємство подає до бан ку- 0 0 1 Fемітента заяву. На основі поданої заяви банк-емітент випи сує

чекодавцю чекову книжку. Операційний працівник банку перевіряє наявність усіх чеків у чековій книжці (кожний чек має свій номер), заповнює внутрішній бік обкладинки книжки, вписує у кожний чек його основні реквізити. Банк веде облік номерів чеків у спеціальній

0 0 1 Fреєстраційній картці, де вказуєть ся номер рахунка, з якого

сплачуватимуться чеки, дата видачі книжки, номери чеків, строк дії книжки, для яких розрахунків видається книжка. Гарантована оплата чеків забезпечується депонуванням коштів на

0 0 1 Fокремому балансовому рахунку № 722 "Розрахун кові чекові

книжки та розрахункові чеки" в банку-емітенті (у сумі ліміту).Депонування коштів це внесення певних грошових сум на зберігання до банку: у даному разі — для .іабезпечення банківської

0 0 1 Fгарантії вчасності платежу. Для цьо го разом із заявою на видачу 0 0 1 Fчекової книжки в банк подаєть ся платіжне доручення для

0 0 1 Fперерахування коштів на раху нок N 722.

0 0 1 FПри розрахунках чеками чеки з чекової книжки випису ються в

момент здійснення платежу і видаються чекодавцем за отримані ним товари та надані послуги. Виписуючії чек, чекодавець переносить залишок ліміту з корінця попереднього чека на корінець виписаного чека і виводить новий залишок ліміту.

0 0 1 FПриймаючи чек до оплати за товари (виконані роботи, на дані

послуги), чекодержатель перевіряє: відповідність чека 0 0 1 Fвста новленому зразку; правильність заповнення чека; відсутність

виправлень; відповідність суми на корінці чека сумі, вказаній у 0 0 1 Fсамому чеку; строк дії чека; наявність на ньому чіткого відбит ка

штампа або печатки банку та назви чекодавця (у фізичної особи — 0 0 1 Fпрізвище, ім'я, по батькові, дані його паспорта або до кумента, що

його замінює). 0 0 1 FПриймаючи чек із чекової книжки до оплати, чекодержа тель

0 0 1 Fвідділяє його від корінця, проставляє на звороті розрахун кового

чека та на корінці календарний штемпель, підписує чек і робить 0 0 1 Fвідповідні відмітки у відомості про прийняті до опла ти

розрахункові чеки. Чекодержатель здає в банк чеки разом із трьома 0 0 1 Fпримірниками реєстру. Реєстр вміщує повну інфор мацію про чеки,

що надходять до установи банку. При оплаті чека кошти списуються з відповідного рахунка

0 0 1 Fчекодавця та зараховуються на рахунок чекодержателя. Опла та

чеків — відповідальна банківська операція. Чеки можуть бути 0 0 1 Fнедійсними, мати різні дефекти і навіть бути підроблени ми. Ризик,

пов'язаний з видачею і оплатою чеків, для банків є досить суттєвим. Клієнт може поповнити ліміт чекової книжки у разі його

вичерпання. Для поповнення ліміту чекодавець подає в банк 0 0 1 Fдоручення (фізична особа подає заяву або заповнює спеціаль ний

0 0 1 Fордер) разом з відповідною чековою книжкою. У дору ченні в рядку

0 0 1 F"Призначення платежу" вказується ''Поповнен ня ліміту за чековою

книжкою". Отже, розрахунки за допомогою чеків проводяться так: 1) покупець на основі заяви отримує в своєму банку чекову

0 0 1 Fкниж ку, для чого банк-емітент депонує певні грошові кошти (ліміт

0 0 1 Fчекової книжки); 2) покупець, одержавши рахунок постачаль ника

на товар або послуги, виписує і передає постачальникові чек; 3) 0 0 1 Fпостачальник здає чек в установу банку, яка його обслуго вує; банк

0 0 1 Fзараховує суму, вказану в чеку, на рахунок постачаль ника.

0 0 1 FОдночасно ця сума списується з рахунка покупця, на яко му вона

0 0 1 Fбула депонована (принципово суть справи не змінюєть ся від того,

обслуговуються чекодавець і чекодержатель в одній чи різних установах банків).

0 0 1 FВ Україні розрахунки чеками зараз не дуже поширені, особ ливо 0 0 1 Fпорівняно із західними країнами, де чек є основною фор мою

0 0 1 Fбезготівкових розрахунків. Чеки не отримують поширен ня у 0 0 1 Fвітчизняному господарському обороті внаслідок недостат ності 0 0 1 Fкоштів на рахунках клієнтів і обмеженої платоспромож ності

більшості комерційних банків.

Порядок здійснення розрахунків векселями Вексель цінний папір, який засвідчує безумовне грошове

0 0 1 Fзобов'язання векселедавця (боржника) сплатити після настан ня

строку визначену суму грошей власникові векселя (векселе- держателю). Вексель є одночасно розрахунковим документом (засобом платежу) і цінним папером, що може купуватися і продаватися на фондовому ринку.

0 0 1 FВ Україні використання векселів у господарському обо роті

0 0 1 Fпочалося з 1992 р. Вексельний обіг у вітчизняному на родному

господарстві є знаряддям комерційного кредиту та поліпшення 0 0 1 Fрозрахункових відносин між суб'єктами госпо дарської діяльності.

Важливою є роль векселів для покриття взаємної заборгованості 0 0 1 Fгосподарських суб'єктів. Однак обся ги вексельного обігу в Україні

майже не зростають, а якість самих векселів знижується. Випускаються два види векселів: простий і переказний. Простий

0 0 1 Fвексель містить просту і нічим не обумовлену обі цянку

0 0 1 Fвекселедавця сплатити власникові векселя після вка заного терміну

певну суму грошей. Переказний вексель, або трата, містить письмовий наказ векселетримача (трасанта), адресований платникові

0 0 1 F(трасатові), сплатити третій особі (ре мітентові) певну суму грошей

у певний термін. Ремітент — одержувач грошей, який володіє векселем, пред'являє його до оплати трасату і одержує гроші.

0 0 1 FОсновними суб'єктами економічних відносин при розра хунках

векселями є: — векселедавець (трасант, перший набувач векселя); — векселедержатель (ремітент); — платник (трасат).

Основною відмінністю простого векселя від переказного є те, що 0 0 1 Fпри розрахунках за допомогою простого векселя вексе ледавець і

платник є однією особою. Трасат (платник) стає боржником за векселем тільки після того, як акцептує вексель, тобто дасть згоду на його оплату, поставившії на ньому свій підпис. Лише після акцепту

0 0 1 Fвек сель стає повноцінним виконавчим документом. Вексель може

виписати як платнир;, так і постачальник. Якщо вексель 0 0 1 Fви писується постачальником, то платник повинен обов'язково

акцептувати такий вексель. Отже, головним вексельним 0 0 1 Fборж ником за переказним векселем є акцептант (за простим

векселем — векселедавець).

Строк платежу за векселем встановлюється за взаємною домовленістю між постачальником і покупцем. При настанні строку платежу за векселем він оплачується за рахунок коштів платника з його розрахункового рахунку. Вексельний обіг, таким чином, пов'язаний з виникненням боргу

0 0 1 F(боргових зобов'язань) у відносинах між постачальни ками і

0 0 1 Fпокупцями (споживачами). Схема взаємозв'язків у най простішому

0 0 1 Fвигляді тут така: підприємство, отримавши век сель від свого

0 0 1 Fпокупця, використовує цей вексель для розра хунків уже зі своїм

постачальником. Невиконання умов вексельного обігу, несплата векселя у визначений

0 0 1 Fстрок призводить до банкрутства боржника на ос нові реалізації

принципу повної матеріальної відповідальності. В умовах кризи платежів і фінансового незабезпечення

0 0 1 Fміжгосподарських зв'язків вексельний обіг може стати ефек тивною

формою безготівкових розрахунків. 0 0 1 FВажливе значення сьогодні має формування надійного ме ханізму

0 0 1 Fрегулювання вексельного обігу. Інституціональну ос нову такого

0 0 1 Fмеханізму могла б скласти загальнодержавна век сельна палата, яка

могла б організувати реєстровий контроль векселів за єдиними 0 0 1 Fправилами, а також взяти на себе веден ня зведеного реєстру

0 0 1 Fвексельних випусків. Реєстрація век селів, відстежування шляхів їх

0 0 1 Fруху дозволяє відраз'у ж розпі знати фальшиві векселі, підробки,

0 0 1 Fвиявити факти недобросові сного придбання векселів.

Вексель є абстрактним борговим зобов'язанням, тобто у ньому не вказується матеріальна підстава боргу на відміну від інших розрахункових документів, у яких чітко засріксова-110, за які товарно-матеріальні цінності (посл\-гіі, роботи! здійснюються розрахунки. Вексель — це документ, складений у письмовій формі на папері, який містить строго визначену кількість обов'язкових реквізитів. У цьому зв'язку малоперспектнвшім є розвиток розрахункових операцііі з бездокументарними векселями, тобто використання електронної форми векселів. Бездокументар-ний обіг не може забезпечити, наприклад, такого реквізиту векселя, як підпис того, хто його видає, що позбавляє вексель законної сили. Відсутність підпису векселедавця у векселі робить цей цінний папір беззмістовним. Без підпису немає письмового зобов'язання.

0 0 1 FБудь-який переказний вексель може бути переданий за до помогою

0 0 1 Fздійснення особливого передатного надпису на зво роті векселя —

0 0 1 Fіндосаменту. Особа, яка при цьому поступаєть ся своїми правами,

називається "індосант", а яка набуває їх — "індосат". Здійснюючи 0 0 1 Fіндосамент, індосант бере на себе абст рактні зобов'язання, подібно

до того, як це робить векселедер-жатель за видачі векселя.

0 0 1 FОсоба, у якої знаходиться переказшгй вексель, розглядаєть ся як 0 0 1 Fзаконний векселедержатель, якщо вона засновує своє пра во на

неперервному ряді індосаментів. Закреслені індосаменти вважаються при цьому ненаписаними. Платіж за переказним векселем може бути забезпечений повністю або в частині вексельної суми за допомогоюаваля вексельного поручительства. Аваліст, тобто особа, яка здійснила аваль, приймає

0 0 1 Fна себе відповідальність за виконан ня зобов'язання щодо оплати

векселя. Аваль збільшує надійність векселя і, таким чином, сприяє 0 0 1 Fширшому застосу ванню цієї форми безготівкових розрахунків.

Аваліст несе відповідальність так само, як і той, за кого він дав аваль.

0 0 1 FПри настанні строку платежу, якщо платіж не був здійсне ний,

0 0 1 Fвекселедержатель може обернути свій позов проти індо сантів,

векселедавця та інших зобов'язаних осіб. Відмова у акцепті або у платежі має бути засвідчена актом, складеним у публічному порядку (протест у неакцепті або у неплатежі). У разі оголошення неспроможним платника або векселедавця для здійснення векселедержателем належних йому прав достатньо пред'явлення

0 0 1 Fсудового визначення щодо оголошення неспро можності.

комментарии (0)

Здесь пока нет комментариев

Ваш комментарий может быть первым

Это только предварительный просмотр

3 стр. на 6 стр.

Скачать документ