Тестові завдання з курсу "Фізіологія рослин" билеты по биологии скачать бесплатно ботаника флора растения тесты, Экзаменационные вопросы из Биология. Moscow State University
refbank5046
refbank504611 апреля 2017 г.

Тестові завдання з курсу "Фізіологія рослин" билеты по биологии скачать бесплатно ботаника флора растения тесты, Экзаменационные вопросы из Биология. Moscow State University

DOC (178 KB)
28 стр-ы.
2Количество скачиваний
537Количество просмотров
Описание
Тестові завдання з курсу "Фізіологія рослин" билеты по биологии скачать бесплатно ботаника флора растения тесты
20 баллов
Количество баллов, необходимое для скачивания
этого документа
Скачать документ
Предварительный просмотр3 стр-ы. / 28

Это только предварительный просмотр

3 стр. на 28 стр.

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 стр. на 28 стр.

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 стр. на 28 стр.

Скачать документ

Это только предварительный просмотр

3 стр. на 28 стр.

Скачать документ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН”

ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИННОЇ КЛІТИНИ

1. Клітинні мембрани побудовані з : 1) білків та вуглеводів; 2) ліпідів та білків; 3) нуклеїнових кислот та ліпідів.

2. У рості клітинної стінки бере участь: 1) апарат Гольджі; 2) ендоплазматичний ретикулум; 3) мікротрубочки.

3. Які органоїди рослинної клітини належать до напівавтономних? 1) мітохондрії, хлоропласти, ядро; 2) ядро, рибосоми, апарат Гольджі; 3) ЕР, мікротрубочки, мітохондрії.

4. Рібосоми в клітині містяться: 1) вільно плавають у цитоплазмі; 2) у ядрі; 3) значна частина лежить в гранулярній ендоплазматичній сітці, а частина вільно плаває у цитоплазмі.

5. Функції апарату Гольджі полягають у: 1) хімічній модифікації речовин клітини; 2) упакуванні речовин у пухирці і в виведенні їх у вигляді секретів; 3) виведенні синтезованих речовин у зовнішнє середовище, участь у синтезі клітинної стінки.

6. У яких з названих органел рослинної клітини накопичується крохмаль? 1) у хлоропластах і ядрі; 2) у хлоропластах і лейкопластах; 3) у вакуолях і мітохондріях.

7. З чого формуються пластиди? 1) з етілопластів; 2) пропластид; 3) амілопластів.

8. У яких структурних компонентах клітини має місце поглинання енергії квантів світла? 1) у рибосомах; 2) у хлоропластах; 3) у гіалоплазмі.

9. Набір гідролітичних ферментів у клітині міститься: 1) у лізосомах; 2) у мітохондріях; 3) у хлоропластах.

10.Які органоїди в клітині є енергетичними системами і центром дихання? 1) ядро; 2) мітохондрії; 3) хлоропласти.

11.Чому мітохондрії вважають напівавтономними органоїдами клітини? 1) вони є енергетичними станціями клітини, в яких здійснюється синтез АТФ; 2) вони утворені двома мембранами;

3) в них є власне білоксинтезуюча система. 12.Чим відділена цитоплазма рослинної клітини від оточуючого середовища?

1) плазмолемою; 2) тонопластом; 3) клітинною стінкою.

13.Яку функцію виконують рибосоми? 1) транспортну; 2) синтез білків; 3) синтез жирів.

14.Чому мітохондрії називають енергетичними станціями клітини? 1) здійснюють синтез АТФ; 2) синтез білка; 3) розщеплення АТФ.

15.Які функції ядра? 1) участь в поділі клітини і фотосинтезі; 2) побудова клітинної стінки; 3) зберігання і передача спадкової інформації.

16.До групи органогенних хімічних елементів належать: 1) кисень, вуглець, водень, залізо; 2) вуглець, магній, кисень, йод; 3) водень, кисень, вуглець, азот.

17.Вміст мінеральних сполук у сухій масі рослин становить: 1) 50%; 2) 75%; 3) 5%.

18.Полісахаридами у рослин є: 1) глюкоза і фруктоза; 2) крохмаль, целюлоза, пектин; 3) цукроза і глікоген.

19.ДНК у рослинній клітині можна виявити у: 1) цитоплазмі і ядрі; 2) ядрі, хлоропластах, мітохондріях; 3) ЕР, апараті Гольджі, рибосомах.

20.Основними функціями цукрози є: 1) транспортна; 2) структурна; 3) запасаюча.

21.Пептидний зв’язок утворюється при взаємодії груп: 1) ОН і СООН ; 2) NH2 i OH ; 3) COOH i NH2 .

22.Каталітична функція притаманна таким групам органічних речовин: 1) нуклеїновим кислотам; 2) білкам; 3) фосфоліпідам.

23.В утворенні кутикули у рослин беруть участь: 1) целюлоза і суберин; 2) кутин і воск;

3) лігнін і крохмаль. 24.Які функції виконують ліпіди?

1) регуляторну, антибіотичну; 2) транспортну, каталітичну; 3) енергетичну, будівельну.

25.Які запасні речовини відкладаються на зиму у рослин? 1) білки; 2) вуглеводи; 3) жири.

26.Яке значення для рослин мають жири? 1) структура мембран; 2) джерело енергії; 3) терморегуляція.

27.Чим відрізняються ферменти від інших білків? 1) синтезуються на рибосомах; 2) є каталізаторами хімічних реакцій; 3) до їх складу входять метали, вітаміни.

28.В якій частині клітини міститься найбільша кількість вільної води? 1) в клітинній оболонці; 2) у вакуолі; 3) в цитоплазмі.

ВОДНИЙ РЕЖИМ РОСЛИН

29.Плазмоліз – це: 1) відставання тонопласта від цитоплазми; 2) відставання цитоплазми від плазмалеми; 3) відставання протопласта від клітинної стінки?

30.Яка з функцій плазмалеми визначається її напівпроникністю? 1) поступання певних іонів і молекул деяких речовин; 2) поступання води; 3) поступання певних іонів молекул та води?

31.Які властивості мембран визначають її напівпроникність? 1) певна впорядкованість розміщення молекул; 2) висока загальна оводненість структури мембран; 3) наявність тимчасових чи постійних полярних пор.

32.Процес скорочення протопласту, якій не відділяється від клітинної стінки і тягне її за собою називається: 1) плазмоптиз; 2) циториз; 3) плазмоліз.

33.В якому випадку можна виявити осмотичний тиск розчину? 1) в системі: розчин – скло – розчинник; 2) в розчині сахарози в колбі; 3) в системі: вакуолярний сік – цитоплазма кореневого волоска – грунтовий розчин?

34.В клітинах яких рослин осмотичний тиск клітинного соку найбільший? 1) у степових рослин; 2) у гігрофітів;

3) у галофітів – рослин, які зростають на засолених грунтах? 35.В яких випадках величина осмотичної сили (S) зростає?

1) при підвищенні концентрації клітинного соку; 2) при перетворенні цукру в крохмаль; 3) при насиченні клітин водою?

36. Всмоктувальна сила S = P – T. Яке значення буде мати S при насиченні клітин водою? 1) S = P; 2) S = O; 3) S > O.

37. Як зміниться інтенсивність обміну речовин в клітині при зростанні частки зв’язаної води? 1) збільшиться; 2) знизиться; 3) залишиться без змін?

38. Дерево за 1 год. Випарувало води 650г, а коренева система за той же час поглинула 520г води. Які умови зовнишнього середовища спріяли цьому неспівпаданню? 1) випадання дощу; 2) зниження температури повітря; 3) зменьшення вологості повітря?

39. Як змінюється осмотичний тиск у клітині, вміщеній у гіпертонічний розчин? 1) зростає; 2) спадає; 3) стає рівним 0.

40. В якому випадку тургорний тиск рівний 0? 1) у тургесцентній клітині; 2) при циторизі; 3) у плазмолізованій клітині?

41. Коли тургорний ( гідростатичний тиск має від’ємне значення? 1) при плазмолізі; 2) при плазмоптизі; 3) при циторизі?

42. Клітина знаходиться в стані повного насичення водою. Осмотичний тиск клітинного соку 0,8 МПа. Чому дорівнює всисна сила і тургорний тиск цієї клітини? 1) Т = 0,8 МПа; S = 0; 2) Т = 0; S = 0,8 МПа; 3) T = 0; S = 0?

43. Розчин з осмотичним тиском 0,8 та 1,0 МПа викликали плазмоліз клітини досліджува-ної тканини, а в розчинах, осмотичний тиск яких 0,4 та 0,6 МПа, плазмолізу не спостерігалось. Чому дорівнює осмотичний тиск клітинного соку? 1) 0,8 МПа; 2) 0,7 МПа; 3) 0,6 МПа?

44. Що відбудеться, якщо клітину в стані початкового плазмолізу з осмотичним тиском 2000 кПа помістити в розчин з осмотичним тиском 1200 кПа? 1) не зміниться; 2) ввійде в стан опуклого плазмолізу; 3) ввійде в тургорний стан?

45. В чому полягає різниця між проникнистю клітинної оболонки і плазмалеми?

1) клітинна оболонка проникна тільки для молекул розчиненої речовини, а плаз-малема – тільки для води;

2) клітинна оболонка проникна для води і розчиненої речовини, а плазмалема – тільки для води;

3) клітинна оболонка проникна тільки для води, а плазмалема – для молекул розчиненої речовини.

46. В яку сторону зміниться довжина кусочка рослинної тканини при зануренні її в розчин з осмотичним тиском 1 МПа, якщо відомо, що кусочок цієї ж тканини в розчині з осмотичним тиском 0,8 МПа не змінив своїх розмірів? 1) не зміниться; 2) збільшиться; 3) зменьшиться.

47. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні їх в 0,2М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4М залишились без змін? Дослід проводився при t0 = 220C: 1) 9,6 атм; 2) 4,8 атм; 3) 2,4 атм.

48. В розчині, з яким хімічним потенціалом,більш високий водний потенціал? 1) – 3000 кПа; 2) – 2000кПа; 3) – 1000 кПа.

49. Яку концентрацію має розчин сахарози, який створює осмотичний тиск 2,9 атм при температурі 170С ? 1) 13 М; 2) 0,12 М; 3) 1,4 М.

50. Розчин сахарози якої концентрації буде ізотонічним для клітини, що має величину осмотичного тиску 12,3 атм при температурі 270С ? 1) 0,5 М; 2) 1,0 М; 3) 1,5 М.

51. З розчину з якою концентрацією сіянці не будуть всмоктувати воду ( осмотичний тиск в кореневих волосках 0,5 МПа)? 1) 0,3 МПа; 2) 0,5 МПа; 3) 0,7 МПа.

52. Чому дорівнює всисна сила клітин, якщо відомо, що при зануренні в 0,3 М розчин сахарози розміри клітин збільшились, а в 0,4 М розчині залишились без змін? 1) 9,84 атм; 2) 19,68атм; 3) 7,38атм.

53. На якій фазі транспірації затрачається 95% поглинутої сонячної енергії: 1) при поширенні пари від поверхні листка в більш далекі шари атмосфери; 2) при дифузії пару з міжклітинників через продихові щілини; 3) при випаровуванні води з оболонки в міжклітинники.

54. Який тип руху продихів відноситься до гідропасивних? 1) закривання продихів в результаті механічного тиску сусідніх епідермальних клітин заповнених водою;

2) відкривання і закривання продихових щілин, залежне від зміни світла і темряви;

3) рух, обумовлений зміною вмісту води у самих замикаючих клітинах. 55. Інгібітор росту – абсцизова кислота – гальмує утворення ферментів, які гідролізують крохмаль, знижує вміст АТФ. Як зміниться стан продихів у рослин після оприскування їх розчином АБК: 1) відкриються; 2) закриються; 3) Залишаться без змін.

56. При утворенні органічної речовини масою 1г рослина в процесі транспірації випарила воду масою 730г. Яка одиниця транспірації відповідає цьому показнику: 1) транспіраційний коефіцієнт; 2) економність транспірації; 3) продуктивність транспірації.

57. Які клітини мають найменьший водний потенціал ( F 05 9 Н2О)? 1) паренхіми кори кореня; 2) клітини листка; 3) кореневі волоски.

58. Відносна транспірація – це: 1) кількість грамів води, витраченої на нагромадження сухої речовини; 2) кількість грамів випаруваної води за одиницю часу з одиниці випаровуючої поверхні; 3) відношення кількості води, випаруваної з поверхні листка, до кількості води, яка випарувалась з вільної водної поверхні тієї ж площі за той же час.

59. Гідростабільні види – це: 1) види, які здатні переносити різкі зміни вмісту води; 2) види, які при сильному зневодненні входять у стан анабіозу; 3) види з досконалою регуляцією транспірації, що приводитьдо незначних змін вмісту води.

60. в яку пору добі транспірація у сукулентів досягає максимуму: 60.)1 вночі; 60.)2 в полудень; 60.)3 вранці.

61. Які органи рослин служать кінцевими двигунами водного току: 61.)1 корінь, стебло; 61.)2 стебло, листки; 61.)3 корінь, листки.

62. Які особливості будови замикаючих клітин продиха визначають зміну поросвіту продихової щілини при зміні величини тургорного тиску: 62.)1 наявність хлоропластів; 62.)2 нерівномірна товщина клітинних стінок; 62.)3 наявність центральної вакуолі.

63. Які фізіологічні процеси, що приводять до зміни тургорного тиску, відбуваються в замикаючих клітинах продихів під дією світла: 63.)1 вихід іонів К+ із протопласта; 63.)2 синтез крохмалю; 63.)3 фотосинтетичне утворення моноцукрів.

64. Транспіраційний коефіцієнт дорівнює 250 мл/г. Яка продуктивність транспірації: 64.)1 250 г/л; 64.)2 0,4 г/л; 64.)3 4 г/л.

65. Гілка верби була зрізана з дерева, поставлена в банку з водою і закрита скляним ковпаком. Чи буде спостерігатись гутація у цієї гілки: 65.)1 так; 65.)2 ні; 65.)3 залежно від температури води.

66. Яке явище можна спостерігати, якщо накрити рослину скляним ковпаком? 66.)1 поступання води різко загальмується; 66.)2 залишиться на попередньому рівні; 66.)3 посилиться.

67. Відомо, що в період весняного сокоруху в пасоці деревних рослин міститься багато розчинних цукрів. Яке їх походження? 67.)1 поглинаються коренями з грунту; 67.)2 синтезуються в коренях; 67.)3 утворюються при гідролізі полісахаридів, відкладених у корневій системі.

68. При визначенні продихової і кутикулярної транспірації в листку берези виявилось, що їх співвідношення становить приблизно 9:1. Що можна сказати про вік листка? 68.)1 молодий; 68.)2 старий; 68.)3 середнього віку.

69. Рух води по клітинах кореня в радіальному напрямі обумовлений наявністю градієнта водного потенціалу. Які клітини мають найменьшу величину водного потенціалу: 69.)1 корневі волоски; 69.)2 клітини кори кореня; 69.)3 клітини, що оточують судини.

70. Які з названих факторів послаблюють інтенсивність транспірації: 70.)1 високий рівень оводненості тканин; 70.)2 висока вологість повітря; 70.)3 висока позитивна температура.

71. Які фактори свідчать про те, що "плач" рослин є результатом метаболічної діяльності коренів? 71.)1 "плач" припиняється після поміщення кореневої системи в гіпертонічний розчин;

71.)2 інтенсивність "плачу" гальмується низькою температурою; 71.)3 "плач" припиняється після омертвління клітин кореня.

72. Яка рідина містить більше мінеральних речовин: 72.)1 гута; 72.)2 пасока; 72.)3 ксилемний сік у листках.

73. Які з названих ознак справжніх ксерофітів (евксерофітів) дозволяють їм протистояти обезводненню: 73.)1 висока ефективність роботи продихового апарату; 73.)2 неглибока розгалужена коренева система; 73.)3 сильно розвинена опушеність лисків.

74. Яка форма грунтової вологи є цілком недоступною для рослин: 74.)1 гравітаційна; 74.)2 гігроскопічна; 74.)3 капілярна.

75. Що таке симпласт? 75.)1 система міжклітинників;

75.)2 капіляри в клітинних стінках і судини ксилеми; 75.)3 сукупність протопластів клітин з’єднаних плазмодесмами.

76. За вегетаційний період рослина нагромадила 3,2 кг органічної речовини і випарувала 640 кг води. Визначити продуктивність транспірації: 76.)1 0,05; 76.)2 5,0; 76.)3 200.

77. Що обумовлює поглинання води коренями рослин при інтенсивній транспірації? 77.)1 кореневий тиск; 77.)2 різниця водного потенціалу; 77.)3 сили когезії та адгезії.

78. Які форми ґрунтової води є доступними для рослин? 78.)1 капілярна і гравітаційна; 78.)2 гравітаційна і гігроскопічна; 78.)3 плівкова і капілярна.

79. Які форми грунтової води утворюють “мертвий запас” вологи? 79.)1 гравітаційна і плівкова; 79.)2 гігроскопічна і плівкова; 79.)3 капілярна і гравітаційна.

80. Маса листка в стані повного насичення була рівна 1,02г, а після втрати тургору зменьшилась до 0,9г. Визначити величину водного дефіциту клітин листка (в %), якщо відомо, що абсолютно суха маса цього листка 0,42г: 80.)1 5%; 80.)2 10%; 80.)3 20%.

81. Які властивості клітин перешкоджають розвитку водного дефіциту? 81.)1 слабкий розвиток кутикули; 81.)2 регулювання транспірації з допомогою продихів; 81.)3 слабко розвинута коренева система; 81.)4 опушення на епідермісі; 81.)5 восковий наліт на листках.

ФОТОСИНТЕЗ

82. Якій процес відображає рівняння?

СO2+2RH2 сонячна енергія (СН2О)+2R+H2O

82.)1 хемосинтез; 82.)2 фоторедукцію; 82.)3 фотосинтез.

83. Які ознаки руху характерні для хлоропластів при сильному освітленні? 83.)1 розподіляються в цитоплазмі рівномірно; 83.)2 розміщуються пепендикулярно до сонячних променів; 83.)3 пересуваються до бічних стінок.

84. В якій частині хлоропласта локалізовані його пігментні системи? 84.)1 в зовнішній мембрані; 84.)2 в стромі; 84.)3 в мембранах гран.

85. Яке біологічне значення системи внутрішніх мембран (ламел) хлоропласта? 85.)1 служать опорною системою хлоропласта; 85.)2 на них відбувається зв’язування і відновлення СО2; 85.)3 забезпечують спряження послідовних реакцій фотосинтезу.

86. На якій фазі онтогенезу стає необхідним світло? 86.)1 утворення ініціальної частки; 86.)2 формування пропластиди – утворення вп’ячувань внутрішньої мембрани; 86.)3 формування проламелярого тіла; 86.)4 утворення ламел і тилакоїдів з поламелярного тіла.

87. Які ознаки будови хлоропластів підтверджують симбіотичну гіпотезу їх походження? 87.)1 наявність високорозвинутої молекулярної системи; 87.)2 наявність власної ДНК; 87.)3 зв’язок внутришньої мембрани оболонки хлоропласта з мембранами тилакоїдів.

88. Яка речовина утворюється в результаті реакції хлорофілу з слабкою соляною истлотою? 88.)1 фітол; 88.)2 феофітин; 88.)3 хлофілінова кислота.

89. Які фактори, виходячи із загального рівняння реакції фотосинтезу, повинні впливати на швидкість цього процесу: 89.)1 мінеральне живлення і температура; 89.)2 водопостачання, концентрація СО2 та інтенсивність світла; 89.)3 спектральний склад світла, концентрація О2.

90. Яку емпіричну формулу має хлорофіл α? COOCH3

90.)1 C32H30ON4Mg < COOC20H39

COOH

90.)2 C32H30ON4Mg < COOH

COOCH3

90.)3 C32H30ON4H2 < COOC20H39

91. Яка частина молекули хлорофілу є хромофорною – відповідальною за його зелене забарвлення? 91.)1 атом магнію; 91.)2 фітольний “хвіст”; 91.)3 порфіринове кільце, замкнуте через атоми азоту на атом магнію.

92. Які промені спектру поглинаються хлорофілом? 92.)1 зелені і жовті; 92.)2 оранжеві і фіолеові; 92.)3 червоні і сині.

93. Які властивості хлорофілу зв’язані з наявністю радикалу спирту фітолу С20Н39ОН? 93.)1 визначає колір пігменту; 93.)2 має здатність до вибіркового поглинання світла; 93.)3 сприяє просторовій орієнтації молекул хлорофілу в мембрані хлоропласта.

94. Які промені світла поглинаються каротиноїдами? 94.)1 жовті; 94.)2 сині; 94.)3 червоні.

95. Молекула хлорофілу до дії на неї квантів світла знаходиться в основному синглетному стані. Які ознаки характеризують його? 95.)1 наявність на орбіталях парних електронів; 95.)2 електрони розміщені на збуджених енергетичних рівнях; 95.)3 спіни 2-х електронів, які знаходяться на одній орбіталі, мають однаковий знак.

96. Що відбувається з енергією, яка виділяється при переході електрона з другого синглентного стану (S2) на перший збуджений синглентний рівень (S1)? 96.)1 випромінюється у вигляді флуоресценції; 96.)2 випромінюється у формі теплової енергії; 96.)3 іде на проходження хімічних взаємодій.

97. В чому полягає суть ефекту підсилення Емерсона? 97.)1 в процесі фотосинтезу бере участь одна фотосистема; 97.)2 в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають світло з однаковою довжиною хвилі;

97.)3 в процесі фотосинтезу беруть участь дві фотосистеми, які поглинають світло з різною довжиною хвилі.

98. Які речовини утворяться в результаті взаємодії хлорофілу з лугом? 98.)1 феофітин і вода; 98.)2 хлорофілінова кислота і метанол; 98.)3 лужна сіль хлорофілінової кислоти, фітол, метанол.

99. З допомогою якої реакції можна довести, що в молекулі хлорофілу міститься атом магнію? 99.)1 з кислотою; 99.)2 з лугом; 99.)3 з спиртом.

100. До якого етапу світлової фази фотосинтезу відноситься транспорт електронів по електронно-транспортному ланцюгу? 100.)1 до фотохімічного; 100.)2 до фотофізичного.

101. Яким чином змінюється величина окисно-відновного потенціалу перносників фотосистем у напрямку руху збудженого електрону? 101.)1 зростає; 101.)2 лишається без змін; 101.)3 падає.

102. Як використовується енергія електронів, які рухаються по системі переносників фотосистем? 102.)1 іде на флуоресценцію; 102.)2 розсіюється у вигляді тепла; 102.)3 запасається клітиною у формі хімічної енергії.

103. Вкажить, які з перечисленних ознак характерні для нециклічного фотофосфорелювання: 103.)1 електрон збудженої молекули хлорофілу повертається до неї; 103.)2 виділяється О2 внаслідок фотолізу води; 103.)3 не синтезується НАДФ·Н2.

104. Чи потрібна наявність СО2 в процесі утворення АТФ і НАДФ·Н2 в ході фотосинтезу?

104.)1 так; 104.)2 ні.

105. Яке походження О2 , який є одним з продуктів фотосинтезу? 105.)1 виділяється при розкладі води; 105.)2 виділяється при розкладі СО2 ; 105.)3 утворюється при синтезі АТФ.

106. Які речовини утворюються в процесі фотосинтезу? 106.)1 СО2 і Н2О; 106.)2 глюкоза, АТФ і О2; 106.)3 білки, РНК, ДНК.

107. Які з перечислених ознак характерні для темнових реакцій фотосинтезу? 107.)1 для їх здійснення потрібна повна відсутність світла та наявність Н2О; 107.)2 протікають швидше світлових і супроводжуються виділенням О2; 107.)3 для їх протікання світло не обов’язкове, потрібен СО2.

108. Які зміни в к-ті рибульозодифосфату спостерігаються у темновій фазі фотосинтезу? 108.)1 зростає; 108.)2 спадає; 108.)3 не змінюється.

109. Чому цикл Кальвіна називають С3-шляхом фотосинтезу? 109.)1 в цикл вступають з молекули СО2; 109.)2 в результаті одного обороту циклу утворюється 3 молекули глюкози; 109.)3 першими стабільними продуктами циклу є трьохвуглецеві сполуки.

110. Вкажить, які ознаки характерні для С4-шляху фотосинтезу (цикл Хетча-Слека- Карпілова): 110.)1 карбоксилювання відбувається один раз в циклі; 110.)2 продуктом карбоксилювання є чотиривуглецева сполука; 110.)3 в результаті карбоксилювання утворюється тривувглецева сполука.

111. Якій перший вільний вуглевод утворюється при фоосинтезі? 111.)1 глюкоза; 111.)2 цукроза; 111.)3 крохмаль.

112. Яку величину матиме фотосинтетичний коефіціент, коли продуктами фоосинтезу поряд з вуглеводами будуть і білки? 112.)1 рівний одиниці; 112.)2 більший одиниці; 112.)3 меньший одиниці.

113. Інтенсивність фотосинтезу дорівнює 12 мг/дм2хгод. Скільки органічної речовини (в мг) синтезує за 20 хв. Рослина, листкова поверхня якої становить 1,5м2? 113.)1 200; 113.)2 600; 113.)3 1200.

114. У світлолюбної рослини відношення хлорофілу-α до хлорофілу-β становить 3,85. Яка величина цього показника у тіневитривалої рослини? 114.)1 більша; 114.)2 меньша; 114.)3 така ж.

115. Рослини мають компенсаційну точку при наступних значеннях інтенсивності світла (в лк). Яка з цих рослин є найбільш світлолюбною? 115.)1 100;

115.)2 50; 115.)3 200.

116. Як змінюється величина компенсаційної точки при підвищенні температури? 116.)1 зростає; 116.)2 спадає; 116.)3 лишається без змін.

117. Які фактори впливають на пересування речовин по флоемі? 117.)1 зміна температури; 117.)2 зміна вмісту АТФ; 117.)3 умови мінерального живлення.

118. В яких клітинах флоеми спотерігається більш висока інтенсивність дихання? 118.)1 в ситовидних клітинах; 118.)2 в клітинах-супутниках; 118.)3 в механічних елементах.

119. За яких умов процес фотосинтезу може проходити в темряві? 119.)1 при наявності води і хлорофілу; 119.)2 при наявності води і вуглекислого газу; 119.)3 при наявності СО2, НАДФ·Н2 та АТФ.

120. Які організми називають автотрофами? 120.)1 здатні самі засвоювати органічні речовини; 120.)2 здатні до синтезу органічних речовин з неорганічних з використанням сонячної або хімічної енергії;

120.)3 можуть їснувати тільки на світлі. 121. Заповніть пропуски в наведеномусумарному рівнянні реакції фоосинтезу:

6СО2 + ... С6Н12О6 + ...

1) 6О2; 6Н2О; 2) 2АТФ; 6О2; 3) 6Н2О; 6О2.

122. Під час якого етапу фотосинтезу відбуваються реакції фотофосфорилювання? 122.)1 фотофізичного; 122.)2 фотохімічного; 122.)3 темнової фази.

123. Характерною властивістю темнової стадії фотосинтезу є: 123.)1 перетворення енергії електронів на енергію хімічних зв’язків АТФ; 123.)2 з СО2 і атома водню, зв’язаного переносниками, з участю АТФ, синтезується глюкоза;

123.)3 перехід електронів атома Mg в молекулі хлорофілу на вищий енергетичний рівень.

124. На якому етапі фотосинтезу утворюється вільний кісень? 124.)1 на фотофізичному етапі світлової стадії; 124.)2 на фотохімічному етапі світлової стадії; 124.)3 у темновій стадії.

125. Що таке грани? 125.)1 комплекс рибосом і нуклеїнових кислот; 125.)2 напіврідка речовина; 125.)3 пакети плоских мішечків тілакоїдів.

126. Яке проміння сприяє найбільш інтенсивному фотосинтезу і нагромадженню сухої речовини? 126.)1 синьо-фіолетове; 126.)2 зелене; 126.)3 червоне.

127. Що служить джерелом енергії при синтезі АТФ в хлоропластах? 127.)1 світло; 127.)2 тепло; 127.)3 органічні сполуки.

128. Яка речовина є джерелом водню при фотосинтезі? 128.)1 СН4; 128.)2 Н2S; 128.)3 H2O.

129. Чим фотосинтез у сукулентів відрізняється від фотосинтезу С3- і С4- рослин? 129.)1 первинним акцептором СО2 є фосфоенолпіровіноградна кислота; процеси первинного і вторинного карбоксилювання роз’єднані в часі;

129.)2 первинним акцептором СО2 є рибульозодифосфат; реакція карбоксилювання іде один раз;

129.)3 процеси первинного і вторинного карбоксилювання роз’єднані в просторі; первинним акцептором СО2 є ФЕП.

130. Вкажіть елементи мінерального живлення , нестача яких викликає гальмування фотосинтезу: 130.)1 K, P, Mn, Mg, N, Fe; 130.)2 Co, Zn, B, S, Pb, Li; 130.)3 Cu, I, Ba, Ca, Hg, Ag.

131. У рослин з яким шляхом фотосинтезу найбільш інтенсивний процес фотодихання? 131.)1 С3-шлях; 131.)2 С4-шлях; 131.)3 САМ-метаболізм.

132. Яку хімічну формулу мають ксантофіли? 132.)1 С40Н56О2; 132.)2 С40Н56; 132.)3 С20Н24О4.

133. При гідролізі якого пігмента утворюється вітамін А? 133.)1 фікоеретрину; 133.)2 ксантофілу; 133.)3 каротину.

134. Яка властивість молекул каратиноїдів і хлорофілів є для них загальною, як для пігментів і визначає їх здатність поглинати кванти світла? 134.)1 наявність металоорганічного зв’язку; 134.)2 наявність пірольних кілець; 134.)3 велика кількість подвійних співпряжених зв’зків у вуглецевому ланцюгу.

135. Чим відрізняється будова молекули хлорофілу α від хлорофілу β? 135.)1 у молекулі хлорофілу α немає циклопентанового кільця; 135.)2 у молекулі хлорофілу β замість групи -СН3 наявна група СОН; 135.)3 у молекулі хлорофілу β відсутній фітольний хвіст.

136. На якому етапі біосинтезу хлорофілу необхідне світло? 136.)1 протопорфірин → протохлорофілід; 136.)2 протохлорофілід → хлорофілід;

136.)3 хлорофілід → хлорофіл. 137. Промені з якою довжиною хвилі поглинають фікобіліни?

137.)1 482 і 452; 137.)2 660 і 429; 137.)3 495-565 і 550-615 нм.

138. Які промені видимої частини спектру проникають у товщу води на найбільшу глибину (500м)? 138.)1 сині; 138.)2 червоні; 138.)3 жовті.

139. Що таке асиміляційне число? 139.)1 це кількість СО2, що засвоюється на одиницю вмісту хлорофілу за одиницю часу;

139.)2 це кількість хлорофілу на одиницю асимілюючої поверхні; 139.)3 це відношення кількості хлорофілу до кількості синтезованої органічної речовини.

140. У яких рослин звичайно спотерігається листкова мозаїка? 140.)1 у світлолюбних; 140.)2 у тіневитривалих; 140.)3 у тінелюбних.

ДИХАННЯ РОСЛИН

141. Дихотомічний шлях дихання складається з двох фаз. Чому перша з них називається анаеробною? 141.)1 іде тільки при відсутності кисню; 141.)2 частково інгібується киснем; 141.)3 кисень не потрібний.

142. Яка з реакцій гліколізу пов’язана з утворенням АТФ? 142.)1 глюкоза → глюкозо-6-фосфат; 142.)2 глюкозо-6-фосфат → фруктозо-6-фосфат; 142.)3 фруктозо-6-фосфат → фруктозо-1,6-дифосфат; 142.)4 фруктозо-1,6-дифосфат → 3-фосфогліцеріновий альдегід; 142.)5 3-фосфогліцеріновий альдегід → 1,3-дифосфогліцерінова кислота; 142.)6 1,3-дифосфогліцерінова кислота → 3-фосфогліцерінова кислота.

143. Де протікають реакції гліколізу? 143.)1 в цитоплазмі; 143.)2 в мітохондріях; 143.)3 в ядрі.

144. Для якої стадії анаеробної фази дихотомічного шляху окислення безпосередньо потрібен кисень? 144.)1 окислювальне декарбоксилювання піровіноградної кислоти; 144.)2 цикл Кребса; 144.)3 електронно-транспортний ланцюг.

145. Вкажіть місця утворення АТФ при русі електрона по електронно-транспортному ланцюгу: 145.)1 НАД → ФАД; 145.)2 ФАД → убіхінон; 145.)3 убіхінон → цитохром b;

145.)4 цитохром b → цитохром с; 145.)5 цитохром с → цитохром а; 145.)6 цитохром а → цитохромоксидаза.

146. Які органічні речовини використовуються при диханні рослин у першу чергу? 146.)1 жири; 146.)2 білки; 146.)3 вуглеводи.

147. За яких умов буде спостерігатись збільшення дихального коефіцієнта? 147.)1 при поміщенні рослин в анаеробні умови; 147.)2 при використанні як субстратів дихання білків; 147.)3 при достатньому доступі кисню.

148. Яке значення буде мати дихальний коефіцієнт (ДК), коли субстратами дихання будуть вуглеводи? 148.)1 ДК > 1; 148.)2 ДК = 1; 148.)3 ДК < 1.

149. Зелений листок при темературі 250С інтенсивно поглинав СО2, а при її підвищенні до 400С почав його виділяти. Яка причина цього явища? 149.)1 інтенсивність фотосинтезу і дихання зрівноважується; 149.)2 інтенсивність фотосинтезу зростає, а дихання послаблюється; 149.)3 інтенсивність дихання посилюється, а фотосинтез послаблюється.

150. В чому виражається генетичний зв’язок дихання і дродіння? 150.)1 етиловий спирт, який утворюється при бродінні, є проміжним продуктом дихання;

150.)2 дихання і бродіння до утворення піровіноградної кислоти протікають однаково; 150.)3 для проходження обох процесів потрібен кисень.

151. Яке явище спостерігається при ефекті Пастера – пригничення бродіння киснем? 151.)1 зростає розпад глюкози; 151.)2 послаблюється розпад глюкози; 151.)3 інтенсивність розпаду глюкози не змінюється.

152. Яка фаза дихання протікає в гіалоплазмі клітин і яку частку всієї енергії дихання складає вихід АТФ цього процесу? 152.)1 гліколіз, 4 молекули АТФ; 152.)2 цикл Кребса, 2 молекули АТФ; 152.)3 електронно-транспортний ланцюг, 32 молекули АТФ.

153. На якій з двох схем показаний ефект роз’єднання фосфорилювання і окислення в акті дихання?

Дихання ↓‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾↓

Дихання ↓‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾↓

окислення акумуляція енергії окислення у формі АТФ

окислення виділення енергії окислення у вигляді тепла

а) б) 153.)1 схема а; 153.)2 схема б.

154. Яка речовина є кінцевим продуктом гліколізу: 154.)1 глюкоза; 154.)2 вуглекислий газ; 154.)3 піровіноградна кислота.

155. Яке з рівнянь правильне для повного розщеплення глюкози?

155.)1 С6Н12О6 + 38Н3РО4 + 38АДФ + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 38АТФ; 155.)2 С6Н12О6 + 2Н3РО4 + 2АДФ → 2С3Н4О3 + 2АТФ + 2Н2О; 155.)3 С6Н12О6 + 6О2 + 6Н2О → 6СО2 + 6Н2О.

156. Чим відрізняється окислення органічних речовин в мітохондріях від горіння цих же речовин? 156.)1 виділенням тепла; 156.)2 утворенням СО2 і Н2О; 156.)3 синтезом АТФ.

157. Скільки молекул СО2 виділяється у циклі Кребса при розщепленні однієї молекули піровіноградної кислоти? 157.)1 одна; 157.)2 дві; 157.)3 три.

158. Скільки молекул АТФ синтезується при окисленні 1 молекули глюкози по пентозофосфатному шляху? 158.)1 37; 158.)2 54; 158.)3 2.

159. Де локалізовані ферменти циклу Кребса? 159.)1 в цитоплазмі; 159.)2 в зовнішній мембрані мітохондрій; 159.)3 в матриксі мітохондрій.

160. Температурний оптимум для більшості видів рослин помірних широт знаходиться в межах: 160.)1 20-250С; 160.)2 35-400С; 160.)3 45-500С.

161. Яке співвідношення дихання і фотосинтезу у рослин, які перебувають у компенсаційній точці? 161.)1 І.дих. = І.фот.; 161.)2 І.дих. > I.фот.; 161.)3 І.дих. < І.фот.

162. Яка кількість енергії акумульована в одному макроергічному зв’язку АТФ? 162.)1 586,6 кДж; 162.)2 30,6 кДж; 162.)3 10,2 кДж.

163. Скільки молекул АТФ синтезується при розпаді 1 молекули глюкози шляхо бродіння? 163.)1 2; 163.)2 15; 163.)3 38.

164. Яка фаза дихотомічного шляху дихання і бродіння є спільною? 164.)1 цикл Кребса; 164.)2 електронно-транспортний ланцюг; 164.)3 гліколіз.

165. Як зміниться інтенсивність дихання при зниженні вмісту кисню з 21% до 9%? 165.)1 знизиться; 165.)2 лишиться без змін; 165.)3 підвищиться.

166. 2,4-динітрофенол стимулює інтенсивність дихання, але роз’єднує процес окислення і фосфорилювання. До чого приведе введення в середовище цієї речовини? 166.)1 посилиться синтез АТФ; 166.)2 не справить впливу; 166.)3 АТФ синтезуватись не буде.

МІНЕРАЛЬНЕ ЖИВЛЕННЯ

167. При відсутності якого елементу в грунті буде спостерігатись більш швидке пожовтіння молодих листків? 167.)1 азоту; 167.)2 магнію; 167.)3 заліза.

168. Кількісне співвідношення іонів кальцію і калію регулює в’язкість цитоплазми. Переважання якого іону характерне для старіючих листків? 168.)1 Са2+; 168.)2 К+.

169. Чому при нестачі магнію в рослинах спостерігається різке зниження вмісту білків? 169.)1 він входить до складу хлорофілу; 169.)2 активує активність ферментів фосфатаз; 169.)3 підтримує структуру рибосом, виключаючи асоціацію їх субодиниць.

170. Яка звластивостей калію безпосередньо пов’язана із зниженням вмісту АТФ у клітинах при його нестачі? 170.)1 знижує в’язкість цитоплазми; 170.)2 сприяє підтриманню протонного градієнта на мембранах тілакоїдів; 170.)3 бере участь в регуляції продихових рухів.

171. Який елемент, що входитьдо складу каталітичних центрів ферментів (цитохромів, пероксидази, каталази), необхідний для утворення попередників хлорофілу? 171.)1 магній; 171.)2 фосфор; 171.)3 залізо.

172. Препарат епідермісу луски цибулі був витриманий протягом певного часу в 0,7 М розчині солі. Викликаний розчином ввігнутий плазмоліз не переходив у опуклий. Який елемент входив до складу солі? 172.)1 калій; 172.)2 кальцій; 172.)3 залізо.

173. Яка з функцій молібдену пов’язана з попередженням ослизнення клітинних стінок кореня? 173.)1 активує ферментарні системи, які беруть участь у фіксації азоту; 173.)2 посилює поступання в рослину кальцію; 173.)3 забезпечує підтримання високого рівня аскорбінової кислоти.

174. Яка функція бору дозволяє пояснити відмирання апікальної меристеми пагонів і коренів при його нестачі? 174.)1 утворення цукроборатів, які швидко пересуваються по рослині; 174.)2 бере участь у синтезі лігніну; 174.)3 прискорює процес амінування органічних кислот.

175. Яка з властивостей міді сприяє підвищенню інтенсивності фотосинтезу? 175.)1 активує фермент нітратредуктазу; 175.)2 входить до складу білка пластоціаніну;

175.)3 входитьдо складу ферментів аскорбіноксилази, поліфенолксидази. 176. Кобальт входить до складу вітаміна В12, який необхідний для фіксації молекулярного азоту. Які з перечислених рослин більш чутливі до його нестачі? 176.)1 буряк; 176.)2 картопля; 176.)3 вика.

177. Назвіть дві важливі органічні молекули, до складу яких входить азот: 177.)1 вуглеводи і ліпіди; 177.)2 білки, нуклеінові кислоти; 177.)3 хлорофіл, крохмаль.

178. Назвіть зовнішні ознаки нестачи фосфору в живленні рослин: 178.)1 листки набувають синьо-зеленого забарвлення часто з пурпуровим чи бронзовим відтінком;

178.)2 відбувається хлороз листків; 178.)3 загнивання і відмирання листків.

179. Які з перечислених солей є фізіологічно кислими? 179.)1 (NH4)2SO4; 179.)2 Ca(NO3)2; 179.)3 NaNO3.

180. Які з перечислених солей є фізіологічно лужними? 180.)1 (NH4)2SO4; 180.)2 NH4NO3; 180.)3 Ca(NO3)2.

181. При нестачі азоту спостерігається хлоротичне забарвлення листків. З нестачею яких речовин, що містять цей елемент, пов’язана така зміна? 181.)1 порфірінів; 181.)2 білків; 181.)3 нуклеінових кислот.

182. Вкажить, які розчини відносять до зрівноважених: 182.)1 розчин СаСl2 + КСl; 182.)2 розчин СаСl2; 182.)3 розчин КСl.

183. В яких листках швидше виявляються ознаки фосфороного голодування при нестачі фосфору в середовищі? 183.)1 в молодих; 183.)2 в листках середнього віку; 183.)3 в старих.

184. Які хімічні елементи відносять до мікроелементів? 184.)1 Mg, Cl, Ca, P, I; 184.)2 Co, Cu, B, Mn, Zn; 184.)3 Fe, S, Br, K, Au.

185. Якій процент від сухої маси становлять у рослині мікроелементи? 185.)1 меньше 0,00001%; 185.)2 від 0,01% до 0,00001%; 185.)3 не меньше 0,01%.

186. Які амінокислоти при прямому амінуванні? 186.)1 триптофан, метіонин, пролін; 186.)2 глутамінова, апаргінова, аланін;

186.)3 лейцин, тирозин, аргінін. 187. назвіть джерела азоту, які використовують вищі рослини:

187.)1 вільний азот повітря і грунту; 187.)2 мінеральні форми азоту; 187.)3 органічні форми азоту.

188. Які речовини є амідами? 188.)1 аспаргін, глутамін; 188.)2 аміак, нітрати; 188.)3 амінокислоти, білки.

189. Нітрати, поглинуті коренями вищих рослин, відновлюються до аміаку. В якій часттині рослин виявляється найменьша кількість нітратів? 189.)1 в коренях; 189.)2 в стеблах; 189.)3 в листкових пластинках.

190. Які умови сприяють обміну іонів, адсорбованих на частках грунтовопоглинаючого комплексу, на іони, адсорбованих на поверхні клітин кореня? 190.)1 іони в грунті містяться в незначній кількості, вміст води досить низький; 190.)2 грунт багатий необхідними іонами, клітини кореня не насичені ними; 190.)3 клітини кореня насичені цими іонами, в грунті їх незначна кількість.

191. Який вплив спричиняє процес обмінної адсорбціі на дифузію іонів з вільного простору у воду? 191.)1 кількість дифундуючих іонів зменшиться; 191.)2 не зміниться; 191.)3 збільшиться.

192. Який вплив на поглинання іонів справляє їх швидке використання в метаболізмі? 192.)1 прискорює; 192.)2 не справляє впливу; 192.)3 гальмує.

РІСТ І РОЗВИТОК РОСЛИН

193. Із перелічених явищ відмітьте ті, яки відносяться до категорії росту: 193.)1 перехід рослин до цвітіння; 193.)2 збільшення площі листка; 193.)3 формування перших справжніх листків у прростка.

194. Який тип меристем визначає визначає ріст злаків, цибулі? 194.)1 бічна; 194.)2 вставна; 194.)3 базальна.

195. Який тип меристем визначає ріст стебла злакових? 195.)1 апікальні (верхівкові); 195.)2 втавні; 195.)3 базальні; 195.)4 бічні.

196. Які з перелічених особливостей характерні до ембріональної фази росту клітин? 196.)1 наявність дрібних провакуолей та великої кількості вільних рибосом; 196.)2 утворення вторинної клітинної оболонки і втрата здатності до поділу; 196.)3 наявність великої центральної вакуолі, збільшення кількості мітохондрій.

197. Які явища характерні для фази росту клітин розтягненням?

197.)1 поява зовнішніх і внутришніх специфічних особливостей будови клітин; 197.)2 відкладання у клітинній оболонці кутину, пектину, лігніну, суберину; 197.)3 злиття дрібних вакуолей з утворенням одної центральної вакуолі.

198. З чим пов’язане зростання всисної сили у фазі росту клітин розтягненням? 198.)1 із зменьшенням осмотичного тиску в клітині; 198.)2 із збільшенням осмотичного тиску в клітині; 198.)3 із збільшенням тургорного тиску.

199. Які причини лежать в основі різкого послаблення темпів росту при нестачі води? 199.)1 гальмується ембріональна фаза росту клітин і посилюється інтенсивність дихання;

199.)2 гальмується фаза росту клітин розтягненням і зменьшується інтенсивність транспірації;

199.)3 гальмується фаза диференціації і послаблюється інтенсивність фотосинтезу. 200. На полі пшениці можна знайти проростки, які не мають зеленого забарвлення. Як правильно їх називати? 200.)1 альбіноси; 200.)2 етільовані; 200.)3 деетільовані.

201. Які ознаки характерні для етільованих проростків? 201.)1 більш проста анатомічна будова, листки редуковані, інтенсивний ріст; 201.)2 тканини стебла чітко диференційовані, листки добре розвинуті, ріст помірної інтенсивності;

201.)3 стебла нормальні, ріст збалансований, листки зеленого кольору. 202. З перелічених ознак виберить крітерії розвитку рослин:

202.)1 збільшення числа клітин, розмірів органів рослини; 202.)2 заміна ювенільних листків справжніми і перехід до цвітіння; 202.)3 збільшення числа мітохондрій, хлоропластів, рибосом та інших органоїдів.

203. Які промені особливо активні у формуванні анатомо-морфологічних особливостей проростків? 203.)1 сині; 203.)2 жовті; 203.)3 червоні.

204. Який тип спокою характерний для бульб картоплі навесні? 204.)1 глибокий; 204.)2 вимушений; 204.)3 фізіологічний.

205. Який з факторів найчастіше зменьшує врожай культурних рослин у південних областях України, де переважають найбільш плодючи грунти? 205.)1 кисень; 205.)2 елементи мінерального живлення; 205.)3 вода; 205.)4 світло.

206. Якій з абіотичних факторів має вирішальне значення для переходу рослин у стан спокою? 206.)1 температура; 206.)2 вологість; 206.)3 тривалість дня.

207. Дайте визначення фотоперіодизму: 207.)1 реакція рослин на зміну пори року;

207.)2 реакція рослин на періодичну зміну дня і ночі; 207.)3 реакція рослин на чергування протягом доби періоду світла і темноти певної тривалості.

208. Визначте поняття “біологічний годинник”: 208.)1 реакція організму на сезонні зміни температури; 208.)2 реакція організму на чергування протягом доби періоду світла і темноти; 208.)3 реакція організму на чергування сухих і вологих періодів року.

209. Які зрушення в регуляторній системі рослин обумовлюють незбалансований ріст етіольованих рослин? 209.)1 відсутність інгібіторів росту; 209.)2 стабільна кількість ауксинів; 209.)3 стабільна кількість ауксинів при зменшенні кількості інгібіторів.

210. Які промені особливо активні для проростків, що виходять на поверхню (сприяють росту листків, диференціації епідермісу та ін.)? 210.)1 сині; 210.)2 зелені; 210.)3 червоні.

211. З яким пігментами рослин подібні за хімічною структурою фітохроми? 211.)1 з хлоофілами; 211.)2 з каротиноїдами; 211.)3 з фікобілінами.

212. Які властивості характерні для фітохромів? 212.)1 діють в порівняно високих концентраціях і регулюють ріст тих клітин, в яких утворились;

212.)2 утворюються в певних органах рослин і справляють вплив у дуже низьких концентраціях;

212.)3 синтезуються у всіх клітинах організму, викликаючи в них певний фізіологічний ефект.

213. Які з різноманітних процесів, що відбуваються при опаданні листя, контролюються етиленом? 213.)1 руйнування хлорофілу; 213.)2 розчинення стінок клітин відділяючого шару; 213.)3 відтік поживних речовин.

214. В яких тканинах синтезуються ауксини? 214.)1 в провідних; 214.)2 в меристематичних; 214.)3 в механічних.

215. Чим характеризуються ауксини? 215.)1 це – похідні аденіну, синтезуються в коренях; 215.)2 справляють вплив на фазу розтягнення, синтезуються з триптофану в верхівкових меристемах;

215.)3 впливають на ембріональну фазу росту клітин, попередником є мевалонова кислота, синтезуюьтся у всіх тканинах.

216. Які ознаки характерні для гіберелінів? 216.)1 гальмують біосинтез хлорофілу, синтезуються в апікальних меристемах; 216.)2 посилюють ріст карликових рослин, попередником їх є мевалонова кислота; 216.)3 затримують старіння листків, синтезуються в корені.

217. Які органи будуть формуватись при зменьшенні співвідношення ауксини/цитокініни? 217.)1 корені;

217.)2 пагони. 218. Коли відбувається нагромадження в рослинних тканинах інгібіторів росту?

218.)1 після поміщення рослин в темряву; 218.)2 при інтенсифікації ростових процесів; 218.)3 перед вступом рослин у стан спокою.

219. Які ознаки характерні для глибокого спокою? 219.)1 визначається комплексом несприятливих факторів зовнішнього середовища, при сприятливих умовах рослина преходить до вегетації;

219.)2 залежить від внутрішніх причин, використання методів штучного виведення рослин із стану спокою ненфективне;

219.)3 при створенні сприятливих умов рослина переходить до вегетації, ефективне застосування методів штучного виведення рослин із стану спокою.

220. Які причини визначають вимушений спокій у насіння? 220.)1 недорозвинутий зародок і непроникність оболонки насіння для кисню; 220.)2 наявність великої кількості інгібіторів росту при низькому вмісті ростових фітогормонів;

220.)3 механічна перешкода зі сторони покривів насіння росту зародка і відсутність води.

221. В якому випадку насіння не здатне до проростання? 221.)1 при наявності гіберелінів та відсутності цитокінінів і інгібіторів росту; 221.)2 при наявності гіберелінів та цитокінінів і відсутності інгібіторів; 221.)3 при наявності інгібіторів і відсутності гіберелінів і цинокінінів.

222. Які процеси спостерігаються у спочиваючих бруньках? 222.)1 обмін речовин припиняється, дихання відсутнє, ростові речовини переважають над інгібіторами;

222.)2 здійснюється процес диференціаціі, дихання інтенсивне, інгібітори відсутні; 222.)3 інтенсивність обміну речовин сильно знижена, відбувається нагромадження попередників нуклеїнових кислот, інгібітори росту домінують над стимуляторами.

223. Як змінюються властивості цитоплазми при входженні рослин у стан спокою? 223.)1 проникність збільшується, цитоплазма щільніше прилягає до клітинних оболонок;

223.)2 в’язкість збільшується, цитоплазма відособлюється від оболонки клітини; 223.)3 в’язкість зменьшується, проникність лишається незмінною, клітина тургесцентна.

224. До яких способів виведення рослин чи їх частин зі стану спокою відноситься скарифікація? 224.)1 хімічних; 224.)2 механічних; 224.)3 температурних.

225. До яких способів виведення рослин із стану спокою відноситься стратифікація? 225.)1 механічних; 225.)2 фізичних; 225.)3 хімічних.

226. Які умови протягом зими сприяють більш швидкому проходженню стану спокою? 226.)1 більш високі температури і збільшення довжини світлового дня; 226.)2 більш низькі температури і вкорочення довжини світлового дня; 226.)3 більш високі температури і вкорочення довжини світлового дня.

227. Які явища спостерігаються при виході рослин із стану спокою? 227.)1 дерепресія геному, збільшення вмісту стимуляторів росту, зниження в’язкості цитоплазми;

227.)2 зменьшення інтенсивності дихання, збільшення вмісту інгібіторів, підвищення в’язкості цитоплазми;

227.)3 зменьшення вмісту вмісту ростових речовин, репресія геному, відособлення протопласта від стінки.

228. До якої групи рослин відносяться багаторічники агава і бамбук? 228.)1 полікарпічні; 228.)2 монокарпічні.

229. Які з виділених М.Чайлахяном етапи розвитку насінних рослин здійснюються у полікарпічних видів багаторазово? 229.)1 ембріональний; 229.)2 молодості; 229.)3 зрілості; 229.)4 розмноження; 229.)5 старості.

230. Які фактори зовнішнього середовища є основними при переході рослин до цвітіння? 230.)1 мінеральне живлення і вміст СО2; 230.)2 концентрація О2 і умови водопостачання; 230.)3 температура і тривалість світлової частини доби.

231. До якої з перелічених груп належить озима пшениця? 231.)1 не вимагає для переходу до цвітіння дії понижених температур; 231.)2 не зацвітає без дії низькими температурами протягом певного часу; 231.)3 прискорює розвиток при дії низькими температурами.

232. В якій частині рослини швидкість розвитку змінюється під впливом низьких температур? 232.)1 корінь; 232.)2 листки; 232.)3 точки росту.

233. Які умови забезпечують успішне протікання яровизації? 233.)1 достатня кількість вологи, значний запас вуглеводів; 233.)2 нестача кисню, посуха; 233.)3 нестача запасних вуглеводів, анаеробні умови.

234. Який орган рослини сприймає фотоперіодичний вплив? 234.)1 стебло; 234.)2 листки; 234.)3 корені.

235. Листки топінамбура (рослина корткого дня) знаходились в умовах довгого дня, а інша частина рослини – короткого дня. Чи зацвіте рослина? 235.)1 так; 235.)2 ні.

236. Хризантеми зацвітають в середніх широтах лише восени. До якої групи вони належать? 236.)1 довгоденні; 236.)2 короткоденні; 236.)3 нейтральні.

237. Що називається фотоперіодичною індукцією? 237.)1 дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої цвітіння стає можливим при-будь якому фотоперіоді;

237.)2 дія відповідною довжиною дня протягом певного часу, після якої цвітіння стає можливим лише при цьому фотоперіоді;

237.)3 час від початку дії певним фотоперіодом до початку цвітіння рослин.

238. Які промені спектру найбільш активні при фотоперіодичній реакції? 238.)1 синьо-фіолетові; 238.)2 жовті; 238.)3 червоні.

239. З яких компонентів складається гіпотетичний гормон цвітіння флориген? 239.)1 з гібереліну і ауксину; 239.)2 з антезину і гібереліну; 239.)3 з ауксину і цитокініну.

240. В якому випадку обробка рослин гібереліном приведе до їх зацвітання? 240.)1 довгоденні рослини знаходяться в умовах короткого дня; 240.)2 короткоденні рослини знаходяться в умовах довгого дня; 240.)3 нейтральні рослини знаходяться в умовах короткого дня.

241. Яка із фаз є критичною для короткоденних рослин? 241.)1 утворення квітконосного стебла; 241.)2 формування квітки; 241.)3 утворення генеративної бруньки.

242. В якому випадку в рослинах не відбувається утворення антезину? 242.)1 короткоденна рослина знаходиться в умовах довгого дня; 242.)2 довгоденна рослина знаходиться в умовах короткого дня; 242.)3 нейтральна рослина знаходиться в умовах довгого дня.

243. Які явища спостерігаються , якщо короткоденну ослину протягом ночі піддати короткочасному освітленню? 243.)1 фітохром буде знаходитись в формі Фr, почнеться синтез антезину; 243.)2 Фgr перейде у Фr, рослина зацвіте; 243.)3 Фr перейде у Фgr, рослина не зацвіте.

244. Відмітьте рухи рослин, які відносяться до настій: 244.)1 закривання суцвіть кульбаби ввечері; 244.)2 повертання суцвіть соняшника до сонця; 244.)3 ріст кореня в напрямку дії сили тяжіння.

245. До якого типу рухів відноситься піднімання після полягання соломини пшениці? 245.)1 гідротропізм; 245.)2 геотропізм; 245.)3 хемотропізм.

246. У якого проростка буде спостерігатись згин колеоптиля в напрямку освітлення? 246.)1 проросток з видаленою верхівкою; 246.)2 верхівка закрита світлонепроникним ковпачком; 246.)3 проросток з верхівкою.

247. Чому горізонтальна орієнтація проростка квасолі приводить до згину кореня вниз, а не вверх? 247.)1 на нижній стороні кореня концентрація ауксину меньша ніж на верхній; 247.)2 на нижній стороні кореня нагромаджуються ауксини, надмірні концентрації яких пригничують ріст клітин;

247.)3 на верхній стороні кореня концентрація ауксину меньша, ніж на нижній. 248. До якого типу належить рітмічний рух клітин тропічної рослини десмодіума?

248.)1 сейсмонастії; 248.)2 ніктінастії; 248.)3 автонастії.

249. Які настичні рухи відносяться до тургорних? 249.)1 відкривання квітів тютюну вночі;

249.)2 захлопування листка венериної мухоловки після попадання на нього комахи; 249.)3 рухи листків сором’язливої мімози при дотику до них.

250. Відмітьте особливості, характерні до тургорних рухів: 250.)1 здійснюються рітмічно; 250.)2 залежать від осмотичного тиску в клітинах; 250.)3 залежать від вмісту фітогормонів.

251. Який тип таксису спостерігається в досліді, коли в краплині поживної суміші бактерії перемістилися до країв? 251.)1 хемотаксис; 251.)2 аеротаксис; 251.)3 фототаксис.

252. Настичні рухи характерні для органів: 252.)1 з двобічною симетрією; 252.)2 з радіальною симетрією; 252.)3 з дорзивентральною будовою.

253. Тропізми характерні для органів: 253.)1 з радіальною симетрією; 253.)2 з дорзивентральною будовою; 253.)3 з двобічною симетрією.

254. Велика крива ростумає вигляд: 254.)1 логаріфмічної кривої; 254.)2 S-подібної кривої; 254.)3 одновершинної кривої.

255. Який спосіб регенерації лежить в основі відновлення частин рослин при їх природному зношуванні? 255.)1 фізіологічна регенерація; 255.)2 травматична регенерація.

256. Поділ поляризованої меристематичної клітини на дві нерівні дочірні називається: 256.)1 відновлюючим; 256.)2 диференціюючим.

257. Реалізація в клітині саме тих потенцій (диференціація, функціональна активність), які відповідають оточуючим умовам, називається: 257.)1 “ефектом маси”; 257.)2 “груповим ефектом”; 257.)3 “ефектом положення”.

СТІЙКІСТЬ РОСЛИН

258. Які речовини, що виконуютьзахисну хімічну дію на цитоплазму, знаходяться в зимуючих органах рослин? 258.)1 моноцукри і білки; 258.)2 мінеральні солі і вода; 258.)3 ліпіди і нуклеїнові кислоти.

259. Які ознаки характеризують холодостійкість? 259.)1 здатність переносити низьки позитивні температури; 259.)2 здатність переносити низьки від’ємні температури; 259.)3 здатність переносити весь комплкс несприятливих умов перезимівлі.

260. Які причини загибелі теплолюбних рослин при низьких позитивних температурах? 260.)1 порушення в їх водному балансі;

комментарии (0)

Здесь пока нет комментариев

Ваш комментарий может быть первым

Это только предварительный просмотр

3 стр. на 28 стр.

Скачать документ